Φύλλα περιγραφής

Ταυτότητα Επιφάνειες
# Τμήμα Συστάδα Διαχειριστική κλάση Δασοσκεπής Μερικώς δασοσκεπής Γυμνή Σύνολο Φύλλο περιγραφής
1 1 α Δρύς 56.69 ha 3.03 ha 3.86 ha 63.58 ha Προβολή
2 1 β Δρύς 62.26 ha 8.08 ha 3.70 ha 74.03 ha Προβολή
3 1 γ Δρύς 59.81 ha 0.00 ha 1.46 ha 61.27 ha Προβολή
4 1 δ Δρύς 52.48 ha 0.00 ha 0.10 ha 52.57 ha Προβολή
5 1 ε Δρύς 28.94 ha 0.00 ha 0.15 ha 29.08 ha Προβολή
6 1 στ Δρύς 45.40 ha 0.19 ha 1.71 ha 47.30 ha Προβολή
7 1 ζ Δρύς 62.43 ha 1.02 ha 0.27 ha 63.73 ha Προβολή
8 2 α Δρύς 71.50 ha 0.72 ha 4.75 ha 76.97 ha Προβολή
9 2 β Δρύς 43.70 ha 1.15 ha 2.13 ha 46.98 ha Προβολή
10 2 γ Δρύς 45.38 ha 0.00 ha 1.77 ha 48.46 ha Προβολή
11 2 δ Δρύς 97.43 ha 3.03 ha 18.49 ha 123.38 ha Προβολή
12 2 ε Δρύς 51.95 ha 1.27 ha 14.06 ha 67.27 ha Προβολή
13 3 α Δρύς 52.60 ha 0.72 ha 5.09 ha 58.41 ha Προβολή
14 3 β Δρύς 58.99 ha 0.00 ha 4.38 ha 63.37 ha Προβολή
15 3 γ Δρύς 35.74 ha 1.90 ha 4.29 ha 41.92 ha Προβολή
16 3 δ Δρύς 53.72 ha 0.00 ha 2.66 ha 56.39 ha Προβολή
17 3 ε Δρύς 60.86 ha 4.39 ha 7.07 ha 72.32 ha Προβολή
18 3 στ Δρύς 107.36 ha 2.35 ha 9.93 ha 119.65 ha Προβολή
19 3 ζ Δρύς 56.99 ha 0.00 ha 0.66 ha 57.65 ha Προβολή
20 3 η Δρύς 23.24 ha 0.00 ha 1.82 ha 25.05 ha Προβολή
21 3 θ Δρύς 78.32 ha 3.10 ha 7.20 ha 88.62 ha Προβολή
22 3 ι Δρύς 66.60 ha 0.00 ha 15.18 ha 81.78 ha Προβολή
23 3 ια Δρύς 27.58 ha 0.00 ha 13.99 ha 41.57 ha Προβολή
24 4 - Δρύς 187.45 ha 38.56 ha 6.60 ha 395.24 ha Προβολή
25 5 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 77.87 ha 79.07 ha 39.03 ha 195.96 ha Προβολή
26 6 α Δρύς 86.02 ha 6.77 ha 2.26 ha 95.06 ha Προβολή
27 6 β Διάφορα Πλατύφυλλα 82.98 ha 0.00 ha 3.76 ha 86.74 ha Προβολή
28 6 γ Διάφορα Πλατύφυλλα 50.50 ha 0.35 ha 1.12 ha 51.98 ha Προβολή
29 6 δ Διάφορα Πλατύφυλλα 43.82 ha 1.07 ha 5.86 ha 50.74 ha Προβολή
30 6 ε Διάφορα Πλατύφυλλα 34.63 ha 1.79 ha 6.02 ha 42.44 ha Προβολή
31 6 στ Διάφορα Πλατύφυλλα 32.92 ha 4.22 ha 12.80 ha 49.95 ha Προβολή
32 6 ζ Διάφορα Πλατύφυλλα 67.54 ha 0.00 ha 2.45 ha 70.00 ha Προβολή
33 7 - Δρύς 129.30 ha 27.99 ha 77.60 ha 234.89 ha Προβολή
34 8 α Διάφορα Πλατύφυλλα 48.33 ha 0.00 ha 5.59 ha 53.92 ha Προβολή
35 8 β Δρύς 59.07 ha 1.43 ha 13.07 ha 73.57 ha Προβολή
36 8 γ Δρύς 45.60 ha 0.00 ha 23.67 ha 109.43 ha Προβολή
37 9 α Δρύς 81.64 ha 0.00 ha 2.69 ha 94.39 ha Προβολή
38 9 β Δρύς 44.96 ha 0.00 ha 0.83 ha 61.24 ha Προβολή
39 9 γ Δρύς 36.66 ha 0.00 ha 0.00 ha 52.04 ha Προβολή
40 9 δ Δρύς 47.04 ha 0.00 ha 2.37 ha 50.79 ha Προβολή
41 9 ε Δρύς 79.82 ha 0.00 ha 0.41 ha 94.41 ha Προβολή
42 10 α Δρύς 68.74 ha 0.00 ha 3.49 ha 74.30 ha Προβολή
43 10 β Δρύς 42.70 ha 2.08 ha 5.74 ha 50.52 ha Προβολή
44 10 γ Δρύς 42.32 ha 0.48 ha 1.49 ha 45.71 ha Προβολή
45 10 δ Δρύς 45.20 ha 1.95 ha 6.72 ha 55.81 ha Προβολή
46 11 α Δρύς 9.06 ha 2.28 ha 14.04 ha 61.35 ha Προβολή
47 11 β Δρύς 21.92 ha 1.57 ha 38.36 ha 61.85 ha Προβολή
48 11 γ Δρύς 4.41 ha 0.00 ha 20.14 ha 45.04 ha Προβολή
49 11 δ Δρύς 28.30 ha 14.83 ha 25.70 ha 69.66 ha Προβολή
50 12 - Δρύς 179.54 ha 6.59 ha 51.55 ha 237.68 ha Προβολή
51 13 - Δρύς 215.18 ha 65.37 ha 84.28 ha 364.83 ha Προβολή
52 14 - Διάφορα Πλατύφυλλα 118.93 ha 9.63 ha 74.94 ha 203.50 ha Προβολή
53 15 - Διάφορα Πλατύφυλλα 216.17 ha 5.75 ha 39.44 ha 261.36 ha Προβολή
54 16 - Διάφορα Πλατύφυλλα 358.80 ha 76.66 ha 67.96 ha 503.41 ha Προβολή
55 17 - Διάφορα Πλατύφυλλα 55.95 ha 42.29 ha 38.82 ha 137.06 ha Προβολή
56 18 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 150.92 ha 150.01 ha 3.20 ha 308.35 ha Προβολή
57 19 - Διάφορα Πλατύφυλλα 239.73 ha 91.89 ha 33.38 ha 586.69 ha Προβολή
58 20 - Διάφορα Πλατύφυλλα 210.54 ha 39.00 ha 8.14 ha 259.87 ha Προβολή
59 21 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 287.14 ha 30.32 ha 29.73 ha 347.19 ha Προβολή
60 22 - Διάφορα Πλατύφυλλα 193.76 ha 27.00 ha 22.04 ha 242.80 ha Προβολή
61 23 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 171.79 ha 40.21 ha 114.34 ha 326.33 ha Προβολή
62 24 - Διάφορα Πλατύφυλλα 100.04 ha 3.76 ha 106.55 ha 210.36 ha Προβολή
63 25 α Διάφορα Πλατύφυλλα 110.56 ha 24.01 ha 40.01 ha 174.59 ha Προβολή
64 25 β Διάφορα Πλατύφυλλα 93.92 ha 3.62 ha 9.26 ha 106.80 ha Προβολή
65 25 γ Δρύς 48.09 ha 9.71 ha 5.91 ha 63.71 ha Προβολή
66 25 δ Δρύς 11.06 ha 38.00 ha 0.00 ha 49.06 ha Προβολή
67 26 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 240.51 ha 9.75 ha 50.68 ha 300.94 ha Προβολή
68 27 α Διάφορα Πλατύφυλλα 77.79 ha 4.63 ha 35.29 ha 117.71 ha Προβολή
69 27 β Αείφυλλα Πλατύφυλλα 35.69 ha 7.57 ha 18.03 ha 217.70 ha Προβολή
70 27 γ Πεύκη 52.87 ha 2.64 ha 0.00 ha 141.67 ha Προβολή
71 27 δ Πεύκη 52.05 ha 30.04 ha 0.00 ha 89.91 ha Προβολή
72 27 ε Πεύκη 49.16 ha 37.92 ha 0.00 ha 90.16 ha Προβολή
73 27 στ Πεύκη 43.87 ha 0.39 ha 0.00 ha 45.57 ha Προβολή
74 28 - Πεύκη 169.04 ha 3.15 ha 10.08 ha 183.05 ha Προβολή
75 29 α Διάφορα Πλατύφυλλα 118.91 ha 0.00 ha 0.00 ha 118.91 ha Προβολή
76 29 β Δρύς 89.72 ha 0.00 ha 0.00 ha 89.72 ha Προβολή
77 29 γ Πεύκη 127.12 ha 9.16 ha 2.72 ha 149.77 ha Προβολή
78 29 δ Πεύκη 73.24 ha 0.00 ha 0.99 ha 74.23 ha Προβολή
79 29 ε Πεύκη 50.27 ha 1.01 ha 7.30 ha 70.09 ha Προβολή
80 29 στ Δρύς 68.84 ha 0.00 ha 5.09 ha 75.71 ha Προβολή
81 30 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 207.73 ha 0.00 ha 15.76 ha 223.50 ha Προβολή
82 30 β Οξυά 50.89 ha 0.00 ha 0.00 ha 50.89 ha Προβολή
83 30 γ Οξυά 102.92 ha 0.00 ha 0.00 ha 104.52 ha Προβολή
84 30 δ Οξυά 85.66 ha 1.28 ha 0.00 ha 86.94 ha Προβολή
85 30 ε Οξυά 81.89 ha 32.71 ha 4.98 ha 120.68 ha Προβολή
86 31 - Διάφορα Πλατύφυλλα 236.87 ha 14.08 ha 4.03 ha 254.99 ha Προβολή
87 32 α Διάφορα Πλατύφυλλα 124.90 ha 11.97 ha 0.00 ha 136.87 ha Προβολή
88 32 β Οξυά 68.98 ha 3.35 ha 6.85 ha 79.19 ha Προβολή
89 32 γ Οξυά 64.32 ha 0.00 ha 4.00 ha 68.32 ha Προβολή
90 33 - Οξυά 171.52 ha 4.00 ha 10.41 ha 185.94 ha Προβολή
91 34 - Διάφορα Πλατύφυλλα 188.16 ha 3.96 ha 0.70 ha 195.94 ha Προβολή
92 35 - Διάφορα Πλατύφυλλα 218.01 ha 4.03 ha 5.18 ha 227.22 ha Προβολή
93 36 - Διάφορα Πλατύφυλλα 118.82 ha 27.85 ha 9.37 ha 166.26 ha Προβολή
94 37 - Διάφορα Πλατύφυλλα 194.59 ha 9.44 ha 10.53 ha 313.04 ha Προβολή
95 38 - Διάφορα Πλατύφυλλα 251.09 ha 27.57 ha 19.63 ha 304.87 ha Προβολή
96 39 - Διάφορα Πλατύφυλλα 138.17 ha 65.65 ha 17.66 ha 221.47 ha Προβολή
97 40 - Διάφορα Πλατύφυλλα 254.46 ha 47.56 ha 31.18 ha 348.77 ha Προβολή
98 41 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 214.85 ha 64.82 ha 27.20 ha 317.36 ha Προβολή
99 42 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 300.40 ha 35.55 ha 9.51 ha 345.45 ha Προβολή
100 43 - Διάφορα Πλατύφυλλα 209.84 ha 94.31 ha 15.08 ha 319.23 ha Προβολή
101 44 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 105.47 ha 40.21 ha 0.55 ha 152.32 ha Προβολή
102 45 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 152.50 ha 3.58 ha 18.70 ha 192.86 ha Προβολή
103 46 - Διάφορα Πλατύφυλλα 158.04 ha 8.51 ha 15.47 ha 185.35 ha Προβολή
104 47 - Διάφορα Πλατύφυλλα 205.00 ha 15.42 ha 6.99 ha 227.41 ha Προβολή
105 48 - Διάφορα Πλατύφυλλα 190.81 ha 54.54 ha 18.17 ha 263.53 ha Προβολή
106 49 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 175.43 ha 48.04 ha 22.89 ha 246.36 ha Προβολή
107 50 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 249.51 ha 89.54 ha 36.19 ha 393.31 ha Προβολή
108 51 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 301.04 ha 107.80 ha 57.97 ha 537.02 ha Προβολή
109 52 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 196.12 ha 68.46 ha 32.07 ha 321.39 ha Προβολή
110 53 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 151.18 ha 33.56 ha 33.61 ha 218.36 ha Προβολή
111 54 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 176.44 ha 47.21 ha 8.21 ha 235.21 ha Προβολή
112 54 β Δρύς 39.57 ha 2.73 ha 19.00 ha 61.30 ha Προβολή
113 54 γ Οξυά 36.16 ha 6.31 ha 6.13 ha 48.60 ha Προβολή
114 54 δ Δρύς 49.77 ha 4.68 ha 8.53 ha 62.97 ha Προβολή
115 54 ε Δρύς 42.22 ha 18.40 ha 7.70 ha 68.31 ha Προβολή
116 55 α Δρύς 63.47 ha 2.51 ha 11.70 ha 78.88 ha Προβολή
117 55 β Οξυά 39.83 ha 16.84 ha 0.00 ha 56.67 ha Προβολή
118 55 γ Δρύς 45.32 ha 15.86 ha 2.65 ha 63.82 ha Προβολή
119 56 - Δρύς 188.95 ha 91.91 ha 34.94 ha 324.23 ha Προβολή
120 57 - Δρύς 91.29 ha 121.13 ha 19.83 ha 236.30 ha Προβολή
121 58 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 54.04 ha 31.76 ha 32.47 ha 741.22 ha Προβολή
122 59 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 500.92 ha 8.04 ha 820.13 ha 1,413.57 ha Προβολή
123 60 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 122.69 ha 0.00 ha 210.03 ha 854.02 ha Προβολή
124 61 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 29.47 ha 6.52 ha 22.02 ha 58.01 ha Προβολή
125 61 β Δρύς 96.44 ha 11.24 ha 8.47 ha 143.50 ha Προβολή
126 62 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 29.15 ha 7.12 ha 7.60 ha 43.86 ha Προβολή
127 62 β Δρύς 45.22 ha 12.16 ha 0.00 ha 57.38 ha Προβολή
128 62 γ Αείφυλλα Πλατύφυλλα 71.93 ha 5.75 ha 15.22 ha 135.04 ha Προβολή
129 63 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 60.42 ha 1.67 ha 8.51 ha 70.60 ha Προβολή
130 63 β Διάφορα Πλατύφυλλα 43.92 ha 2.82 ha 13.34 ha 60.09 ha Προβολή
131 63 γ Αείφυλλα Πλατύφυλλα 37.07 ha 8.85 ha 16.17 ha 64.59 ha Προβολή
132 64 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 6.57 ha 15.64 ha 29.57 ha 75.57 ha Προβολή
133 64 β Αείφυλλα Πλατύφυλλα 41.23 ha 9.25 ha 39.65 ha 108.48 ha Προβολή
134 64 γ Αείφυλλα Πλατύφυλλα 50.71 ha 8.70 ha 9.96 ha 69.38 ha Προβολή
135 64 δ Διάφορα Πλατύφυλλα 28.41 ha 10.96 ha 12.54 ha 56.12 ha Προβολή
136 65 α Διάφορα Πλατύφυλλα 34.08 ha 3.56 ha 11.74 ha 49.38 ha Προβολή
137 65 β Δρύς 46.44 ha 6.51 ha 13.71 ha 72.12 ha Προβολή
138 66 - Δρύς 103.10 ha 12.09 ha 123.52 ha 260.49 ha Προβολή
139 67 - Διάφορα Πλατύφυλλα 16.17 ha 0.00 ha 80.83 ha 97.00 ha Προβολή
140 68 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 77.46 ha 33.46 ha 60.65 ha 171.58 ha Προβολή
141 69 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 19.23 ha 39.27 ha 83.34 ha 141.84 ha Προβολή
142 70 - Οξυά 76.97 ha 10.43 ha 14.00 ha 150.63 ha Προβολή
143 71 α Πεύκη 19.00 ha 0.00 ha 144.28 ha 173.60 ha Προβολή
144 71 β Αείφυλλα Πλατύφυλλα 10.73 ha 79.66 ha 2.76 ha 117.13 ha Προβολή
145 72 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 102.19 ha 44.64 ha 118.31 ha 271.69 ha Προβολή
146 73 - Δρύς 121.92 ha 15.33 ha 8.59 ha 145.83 ha Προβολή
147 74 α Οξυά 34.99 ha 0.32 ha 0.42 ha 35.73 ha Προβολή
148 74 β Δρύς 52.50 ha 0.08 ha 0.30 ha 52.88 ha Προβολή
149 74 γ Οξυά 47.20 ha 0.00 ha 6.39 ha 54.52 ha Προβολή
150 74 δ Οξυά 21.47 ha 0.00 ha 2.70 ha 24.17 ha Προβολή
151 74 ε Οξυά 72.31 ha 1.87 ha 3.12 ha 77.30 ha Προβολή
152 75 - Οξυά 175.55 ha 0.00 ha 9.48 ha 185.03 ha Προβολή
153 76 α Οξυά 22.46 ha 11.65 ha 11.34 ha 51.07 ha Προβολή
154 76 β Οξυά 32.53 ha 2.53 ha 1.32 ha 36.38 ha Προβολή
155 76 γ Οξυά 23.69 ha 7.50 ha 4.94 ha 36.13 ha Προβολή
156 76 δ Οξυά 66.94 ha 14.43 ha 2.77 ha 84.14 ha Προβολή
157 76 ε Οξυά 36.22 ha 6.58 ha 1.43 ha 46.10 ha Προβολή
158 76 στ Οξυά 41.58 ha 3.02 ha 2.29 ha 48.87 ha Προβολή
159 76 ζ Οξυά 32.30 ha 6.27 ha 1.13 ha 46.55 ha Προβολή
160 77 α Οξυά 54.37 ha 2.87 ha 2.44 ha 59.68 ha Προβολή
161 77 β Οξυά 52.24 ha 0.31 ha 0.00 ha 52.55 ha Προβολή
162 77 γ Οξυά 39.28 ha 3.57 ha 4.91 ha 47.76 ha Προβολή
163 78 - Οξυά 167.82 ha 5.00 ha 2.16 ha 174.98 ha Προβολή
164 79 α Οξυά 63.82 ha 32.99 ha 8.35 ha 105.16 ha Προβολή
165 79 β Οξυά 14.38 ha 64.62 ha 2.37 ha 81.37 ha Προβολή
166 80 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 73.63 ha 9.30 ha 15.11 ha 102.11 ha Προβολή
167 80 β Δρύς 15.68 ha 134.76 ha 3.04 ha 153.76 ha Προβολή
168 81 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 19.22 ha 70.05 ha 2.03 ha 92.43 ha Προβολή
169 81 β Αείφυλλα Πλατύφυλλα 15.53 ha 47.29 ha 1.67 ha 64.49 ha Προβολή
170 82 - Αείφυλλα Πλατύφυλλα 68.04 ha 63.52 ha 28.68 ha 275.30 ha Προβολή
171 83 - Δρύς 14.58 ha 61.50 ha 73.64 ha 296.06 ha Προβολή
172 84 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 117.77 ha 1.19 ha 0.00 ha 123.56 ha Προβολή
173 84 β Αείφυλλα Πλατύφυλλα 117.45 ha 39.91 ha 0.43 ha 165.09 ha Προβολή
174 85 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 131.43 ha 9.84 ha 0.00 ha 238.56 ha Προβολή
175 85 β Αείφυλλα Πλατύφυλλα 77.19 ha 0.00 ha 0.00 ha 149.41 ha Προβολή
176 86 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 103.41 ha 15.72 ha 0.00 ha 120.89 ha Προβολή
177 86 β Δρύς 61.79 ha 31.83 ha 4.09 ha 109.33 ha Προβολή
178 87 α Δρύς 37.46 ha 11.37 ha 0.20 ha 49.03 ha Προβολή
179 87 β Οξυά 32.79 ha 5.46 ha 3.31 ha 41.55 ha Προβολή
180 87 γ Δρύς 28.62 ha 2.95 ha 9.51 ha 41.09 ha Προβολή
181 87 δ Δρύς 87.69 ha 8.07 ha 0.00 ha 95.77 ha Προβολή
182 87 ε Δρύς 86.08 ha 6.48 ha 0.00 ha 92.56 ha Προβολή
183 88 α Δρύς 29.43 ha 15.38 ha 1.28 ha 47.00 ha Προβολή
184 88 β Οξυά 37.67 ha 9.03 ha 0.00 ha 48.88 ha Προβολή
185 88 γ Δρύς 42.72 ha 16.54 ha 0.70 ha 62.21 ha Προβολή
186 88 δ Δρύς 60.05 ha 4.43 ha 0.60 ha 65.08 ha Προβολή
187 88 ε Οξυά 67.76 ha 4.87 ha 9.66 ha 82.29 ha Προβολή
188 89 α Οξυά 42.16 ha 11.34 ha 0.30 ha 53.80 ha Προβολή
189 89 β Οξυά 29.20 ha 4.69 ha 0.00 ha 33.90 ha Προβολή
190 89 γ Οξυά 19.99 ha 1.50 ha 0.67 ha 22.16 ha Προβολή
191 89 δ Οξυά 36.62 ha 3.28 ha 0.00 ha 39.89 ha Προβολή
192 89 ε Οξυά 33.11 ha 19.58 ha 0.00 ha 52.82 ha Προβολή
193 90 α Οξυά 23.75 ha 17.35 ha 0.02 ha 41.75 ha Προβολή
194 90 β Οξυά 32.59 ha 5.88 ha 5.05 ha 43.51 ha Προβολή
195 90 γ Οξυά 34.68 ha 10.12 ha 9.48 ha 54.87 ha Προβολή
196 90 δ Οξυά 26.56 ha 9.20 ha 5.63 ha 44.46 ha Προβολή
197 90 ε Δρύς 45.08 ha 10.19 ha 9.14 ha 65.43 ha Προβολή
198 90 στ Δρύς 48.97 ha 3.76 ha 5.27 ha 58.00 ha Προβολή
199 91 α Δρύς 49.13 ha 10.84 ha 4.20 ha 64.17 ha Προβολή
200 91 β Δρύς 36.76 ha 5.60 ha 2.47 ha 44.83 ha Προβολή
201 91 γ Αείφυλλα Πλατύφυλλα 87.82 ha 8.18 ha 2.51 ha 103.01 ha Προβολή
202 91 δ Αείφυλλα Πλατύφυλλα 58.78 ha 12.36 ha 0.00 ha 75.14 ha Προβολή
203 92 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 109.57 ha 53.08 ha 0.22 ha 162.87 ha Προβολή
204 92 β Αείφυλλα Πλατύφυλλα 67.07 ha 0.00 ha 0.00 ha 71.22 ha Προβολή
205 92 γ Αείφυλλα Πλατύφυλλα 58.78 ha 9.01 ha 1.68 ha 70.25 ha Προβολή
206 93 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 62.90 ha 19.43 ha 4.39 ha 93.70 ha Προβολή
207 93 β Δρύς 56.31 ha 10.43 ha 14.04 ha 81.66 ha Προβολή
208 93 γ Δρύς 36.82 ha 5.91 ha 7.41 ha 50.69 ha Προβολή
209 93 δ Δρύς 28.82 ha 3.85 ha 18.34 ha 51.02 ha Προβολή
210 93 ε Δρύς 28.09 ha 17.50 ha 0.00 ha 45.59 ha Προβολή
211 94 α Αείφυλλα Πλατύφυλλα 24.40 ha 2.27 ha 27.26 ha 58.80 ha Προβολή
212 94 β Δρύς 19.73 ha 2.31 ha 7.20 ha 29.23 ha Προβολή
213 94 γ Δρύς 28.73 ha 21.52 ha 0.00 ha 50.24 ha Προβολή
214 94 δ Δρύς 27.09 ha 5.57 ha 4.22 ha 36.88 ha Προβολή
215 94 ε Δρύς 31.57 ha 12.46 ha 0.00 ha 48.24 ha Προβολή
216 95 α Δρύς 24.63 ha 9.77 ha 0.00 ha 34.40 ha Προβολή
217 95 β Οξυά 34.29 ha 16.31 ha 7.72 ha 60.09 ha Προβολή
218 95 γ Δρύς 15.90 ha 10.94 ha 3.89 ha 30.72 ha Προβολή
219 95 δ Δρύς 18.09 ha 5.20 ha 7.67 ha 30.95 ha Προβολή
220 96 α Δρύς 8.29 ha 6.80 ha 11.25 ha 35.95 ha Προβολή
221 96 β Δρύς 4.05 ha 17.54 ha 11.28 ha 32.87 ha Προβολή
222 96 γ Δρύς 30.99 ha 5.82 ha 7.38 ha 44.18 ha Προβολή
223 96 δ Δρύς 20.89 ha 12.39 ha 9.65 ha 46.46 ha Προβολή
224 96 ε Δρύς 49.34 ha 5.87 ha 10.15 ha 69.89 ha Προβολή
225 96 στ Δρύς 33.79 ha 6.59 ha 14.29 ha 55.94 ha Προβολή
226 96 ζ Δρύς 27.10 ha 4.01 ha 0.00 ha 31.37 ha Προβολή
227 97 α Δρύς 22.67 ha 9.65 ha 9.99 ha 42.66 ha Προβολή
228 97 β Δρύς 18.19 ha 13.50 ha 2.58 ha 34.26 ha Προβολή
229 97 γ Δρύς 17.25 ha 10.41 ha 10.02 ha 37.67 ha Προβολή
230 97 δ Δρύς 18.74 ha 24.45 ha 10.76 ha 62.50 ha Προβολή
231 97 ε Δρύς 25.49 ha 34.93 ha 2.75 ha 63.17 ha Προβολή
232 97 στ Δρύς 56.27 ha 11.02 ha 6.94 ha 74.24 ha Προβολή
233 98 α Δρύς 17.47 ha 1.59 ha 4.06 ha 28.44 ha Προβολή
234 98 β Δρύς 23.51 ha 6.01 ha 14.35 ha 43.87 ha Προβολή
235 98 γ Δρύς 43.29 ha 24.00 ha 11.75 ha 79.03 ha Προβολή
236 99 α Δρύς 53.02 ha 12.26 ha 1.16 ha 87.93 ha Προβολή
237 99 β Δρύς 35.41 ha 5.72 ha 1.40 ha 45.29 ha Προβολή
238 99 γ Δρύς 18.48 ha 26.81 ha 1.96 ha 47.25 ha Προβολή
239 99 δ Δρύς 42.66 ha 5.34 ha 9.17 ha 57.17 ha Προβολή
240 100 α Δρύς 7.11 ha 23.17 ha 6.65 ha 38.71 ha Προβολή
241 100 β Δρύς 20.74 ha 16.54 ha 10.22 ha 47.50 ha Προβολή
242 100 γ Δρύς 16.19 ha 7.99 ha 1.81 ha 25.99 ha Προβολή
243 100 δ Δρύς 43.67 ha 18.46 ha 1.37 ha 66.34 ha Προβολή
244 101 α Δρύς 29.00 ha 6.50 ha 3.59 ha 39.09 ha Προβολή
245 101 β Δρύς 29.11 ha 5.29 ha 7.61 ha 42.02 ha Προβολή
246 101 γ Δρύς 26.37 ha 6.41 ha 13.08 ha 45.86 ha Προβολή
247 101 δ Δρύς 33.83 ha 4.66 ha 1.09 ha 39.58 ha Προβολή
Top