Φύλλο περιγραφής τμήματος 38-

Χάρτης

Ταυτότητα τμήματος
Δασικό τμήμα: 38
Συστάδα: -
Δάσος: Δάσος Γέρακα - Ξάνθης - Κιμμερίων
Διαχειριστική κλάση: Δρύς
Προέλευση φύλλου: Διαχειριστική μελέτη 2007-2016
Επιφάνειες
Δασοσκεπής: 251.09 ha
Μερικώς δασοσκεπής: 27.57 ha
Κληροτεμάχια: 6.58 ha
Γυμνή: 19.63 ha
Άγονη: 0.00 ha
Σύνολο: 298.29 ha
Δασοπονικά είδη
Διαφ. Πλατύφυλλα: 237.33 ha
Αείφυλλα Πλλατύφυλλα: 13.76 ha
Σύνολο: 251.09 ha
Α. Περιγραφή Τόπου
1. Υπερθαλάσσιο ύψος: 80 έως 540 m
2. Έκθεση προς ορίζοντα: Δ-Β
3. Μέση κλίση: 8% (Ελαφρά κλίση ) έως 80% (Απόκρυμνη κλίση )
4. Βασικό πέτρωμα: Μάρμαρο
5. Έδαφος: Βάθος: Αβαθές (15-30 cm) έως Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
Είδος: Αμμοαργιλλώδες
Χλωροτάπητας: Διάφορα αγροστώδη και ψυχανθή
Ξηροτάπητας: Μέτριος
Παρεδαφιαία βλάστηση: Fragaria sp Primula sp Erythronium dens-canis Scilla messeniana
6. Ποιότητα τόπου: I: 0.00 ha
II: 20.37 ha
III: 100.24 ha
IV: 154.03 ha
V: 30.24 ha
B. Περιγραφή τμήματος
1. Δασοπονικά είδη: Κύρια: Αείφυλλα Πλλατύφυλλα , Διαφ. Πλατύφυλλα
Μίξη: -
Δευτερεύοντα: Άρκευθος , Φράξος , Οστρυά , Γάβρος , Κρανιές , Σφενδάμι , Πουρνάρι
2. Διαχειριστική μορφή: Πρεμνοφυής
3. Ηλικία: >10 χρόνια
4. Βαθμός συγκόμωσης: 0.8 έως 1
5. Ξυλοβριθεία -
6. Αναγέννηση: Μέτρια
7. Συνθήκες φυσικής αναγέννησης Καλές
8. Συνθήκες προσέγγισης Πολύ καλές
Ξυλικό Κεφάλαιο
Ξυλαπόθεμα: Κλάση 0.5 κ.α: 0.00 m3
Κλάση Ι: 0.00 m3
Κλάση ΙI: 465.75 m3
Κλάση ΙII: 9,184.13 m3
Σύνολο : 9,649.88 m3
Τρέχουσα ετήσια αύξηση: 32 m3
Υλοτομία
1. Έτος υλοτομίας: 2011
2. Δασοπονικά είδη Oξυά: -
Πεύκη: -
Δρυς: -
Διαφ. Πλατύφυλλα: 193 m3
Σύνολο: 193 m3
Γ. Προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα
Προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα: Καλλιέργειες ήπιας μορφής στα διάφορα πλατύφυλλα, προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός των ευγενών διαφόρων πλατυφύλλων (Φράξος, Οστρυά, Σφενδάμι). Απομάκρυνση του Γάβρου. Καλλιέργειες ήπιας μορφής στα αείφυλλα πλατύφυλλα προκειμένου να ανορθωθούν και να ευ
Top