Φύλλο περιγραφής συστάδας 30β

Χάρτης

Ταυτότητα συστάδας
Δασικό τμήμα: 30
Συστάδα: β
Δάσος: Δάσος Γέρακα - Ξάνθης - Κιμμερίων
Διαχειριστική κλάση: Δρύς
Προέλευση φύλλου: Διαχειριστική μελέτη 2007-2016
Επιφάνειες
Δασοσκεπής: 50.89 ha
Μερικώς δασοσκεπής: 0.00 ha
Κληροτεμάχια: 0.00 ha
Γυμνή: 0.00 ha
Άγονη: 0.00 ha
Σύνολο: 50.89 ha
Δασοπονικά είδη
Οξυά: 45.81 ha
Διαφ. Πλατύφυλλα: 5.07 ha
Σύνολο: 50.89 ha
Α. Περιγραφή Τόπου
1. Υπερθαλάσσιο ύψος: 700 έως 960 m
2. Έκθεση προς ορίζοντα: Β
3. Μέση κλίση: 8% (Ελαφρά κλίση ) έως 40% (Απότομη κλίση )
4. Βασικό πέτρωμα: Οφθαλμογνεύσιοι
5. Έδαφος: Βάθος: Μέτρια βαθύ (30-60 cm) έως Βαθύ (60-120 cm)
Είδος: Αμμοαργιλλώδες
Χλωροτάπητας: Διάφορα αγροστώδη και ψυχανθή
Ξηροτάπητας: Μέτριος
Παρεδαφιαία βλάστηση: Driopteris Filia-mas Hedera helix Primula sp Erythronium dens-canis
6. Ποιότητα τόπου: I: 0.00 ha
II: 3.03 ha
III: 40.62 ha
IV: 7.24 ha
V: 0.00 ha
B. Περιγραφή συστάδας
1. Δασοπονικά είδη: Κύρια: Διαφ. Πλατύφυλλα , Οξυά
Μίξη: -
Δευτερεύοντα: Άρκευθος , Φράξος , Οστρυά , Γάβρος , Κρανιές , Σφενδάμι , Δρύς
2. Διαχειριστική μορφή: Διφυής
3. Ηλικία: >10 χρόνια
4. Βαθμός συγκόμωσης: 0.9 έως 1
5. Ξυλοβριθεία -
6. Αναγέννηση: Καλή
7. Συνθήκες φυσικής αναγέννησης Πολύ καλές
8. Συνθήκες προσέγγισης Μέτριες
Ξυλικό Κεφάλαιο
Ξυλαπόθεμα: Κλάση 0.5 κ.α: 0.00 m3
Κλάση Ι: 0.00 m3
Κλάση ΙI: 5,911.14 m3
Κλάση ΙII: 11,459.81 m3
Σύνολο : 17,370.95 m3
Τρέχουσα ετήσια αύξηση: 444 m3
Υλοτομία
1. Έτος υλοτομίας: 2007
2. Δασοπονικά είδη Oξυά: 1027 m3
Πεύκη: -
Δρυς: -
Διαφ. Πλατύφυλλα: -
Σύνολο: 1027 m3
Γ. Προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα
Προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα: Καλλιέργειες ήπιας μορφής στα διάφορα πλατύφυλλα, προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός των ευγενών διαφόρων πλατυφύλλων (Φράξος, Οστρυά, Σφενδάμι) και της δρυός-οξυάς. Απομάκρυνση του Γάβρου. Καλλιεργητικές υλοτομίες με υπόσκιες κατ' άτομο αραιώσεις στην οξ
Top