Φύλλο περιγραφής συστάδας 6α

Χάρτης

Ταυτότητα συστάδας
Δασικό τμήμα: 6
Συστάδα: α
Δάσος: Δάσος Γέρακα - Ξάνθης - Κιμμερίων
Διαχειριστική κλάση: Δρύς
Προέλευση φύλλου: Διαχειριστική μελέτη 2007-2016
Επιφάνειες
Δασοσκεπής: 86.02 ha
Μερικώς δασοσκεπής: 6.77 ha
Κληροτεμάχια: 0.00 ha
Γυμνή: 2.26 ha
Άγονη: 0.00 ha
Σύνολο: 95.06 ha
Δασοπονικά είδη
Διαφ. Πλατύφυλλα: 86.02 ha
Σύνολο: 86.02 ha
Α. Περιγραφή Τόπου
1. Υπερθαλάσσιο ύψος: 200 έως 680 m
2. Έκθεση προς ορίζοντα: ΒΑ
3. Μέση κλίση: 0% (Επίπεδη κλίση ) έως 0% (Επίπεδη κλίση )
4. Βασικό πέτρωμα: Μάρμαρο
5. Έδαφος: Βάθος: Αβαθές (15-30 cm) έως Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
Είδος: Αμμοαργιλλώδες
Χλωροτάπητας: Ελάχιστα αγροστώδη και ψυχανθή
Ξηροτάπητας: Μέτριος
Παρεδαφιαία βλάστηση: Fragaria sp Primula sp Clematis vitalba
6. Ποιότητα τόπου: I: 0.00 ha
II: 0.00 ha
III: 79.82 ha
IV: 15.24 ha
V: 0.00 ha
B. Περιγραφή συστάδας
1. Δασοπονικά είδη: Κύρια: Διαφ. Πλατύφυλλα
Μίξη: -
Δευτερεύοντα: Άρκευθος , Φράξος , Οστρυά , Γάβρος , Κρανιές , Σφενδάμι , Πουρνάρι , Σορβιές
2. Διαχειριστική μορφή: Πρεμνοφυής
3. Ηλικία: >10 χρόνια
4. Βαθμός συγκόμωσης: 0.8 έως 0.9
5. Ξυλοβριθεία -
6. Αναγέννηση: Μέτρια
7. Συνθήκες φυσικής αναγέννησης Μέτριες
8. Συνθήκες προσέγγισης Καλές
Ξυλικό Κεφάλαιο
Ξυλαπόθεμα: Κλάση 0.5 κ.α: 0.00 m3
Κλάση Ι: 0.00 m3
Κλάση ΙI: 0.00 m3
Κλάση ΙII: 547.68 m3
Σύνολο : 547.68 m3
Τρέχουσα ετήσια αύξηση: 1 m3
Υλοτομία
1. Έτος υλοτομίας:
2. Δασοπονικά είδη Oξυά: -
Πεύκη: -
Δρυς: -
Διαφ. Πλατύφυλλα: -
Σύνολο: -
Γ. Προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα
Προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα: Καλλιέργειες ήπιας μορφής στα διάφορα πλατύφυλλα, προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός των ευγενών διαφόρων πλατυφύλλων (Φράξος, Οστρυά, Σφενδάμι). Απομάκρυνση του Γάβρου.
Top