Φύλλο περιγραφής συστάδας 3στ

Χάρτης

Ταυτότητα συστάδας
Δασικό τμήμα: 3
Συστάδα: στ
Δάσος: Δάσος Γέρακα - Ξάνθης - Κιμμερίων
Διαχειριστική κλάση: Δρύς
Προέλευση φύλλου: Διαχειριστική μελέτη 2007-2016
Επιφάνειες
Δασοσκεπής: 107.36 ha
Μερικώς δασοσκεπής: 2.35 ha
Κληροτεμάχια: 0.00 ha
Γυμνή: 9.93 ha
Άγονη: 0.00 ha
Σύνολο: 119.65 ha
Δασοπονικά είδη
Δρυς: 107.36 ha
Σύνολο: 107.36 ha
Α. Περιγραφή Τόπου
1. Υπερθαλάσσιο ύψος: 280 έως 500 m
2. Έκθεση προς ορίζοντα: Ν
3. Μέση κλίση: 20% (Ισχυρή κλίση ) έως 50% (Απότομη κλίση )
4. Βασικό πέτρωμα: Γνεύσιος
5. Έδαφος: Βάθος: Μέτρια βαθύ (30-60 cm) έως Βαθύ (60-120 cm)
Είδος: Αμμοαργιλλώδες
Χλωροτάπητας: Διάφορα αγροστώδη και ψυχανθή
Ξηροτάπητας: Αρκετός
Παρεδαφιαία βλάστηση: Driopteris Filia-mas Fragaria sp Hedera helix Primula sp
6. Ποιότητα τόπου: I: 0.00 ha
II: 19.24 ha
III: 91.17 ha
IV: 9.24 ha
V: 0.00 ha
B. Περιγραφή συστάδας
1. Δασοπονικά είδη: Κύρια: Δρυς
Μίξη: -
Δευτερεύοντα: Φράξος , Καρυδιές , Πεύκη
2. Διαχειριστική μορφή: Διφυής
3. Ηλικία: >15 χρόνια
4. Βαθμός συγκόμωσης: 0.9 έως 1
5. Ξυλοβριθεία -
6. Αναγέννηση: Μέτρια
7. Συνθήκες φυσικής αναγέννησης Καλές
8. Συνθήκες προσέγγισης
Ξυλικό Κεφάλαιο
Ξυλαπόθεμα: Κλάση 0.5 κ.α: 0.00 m3
Κλάση Ι: 0.00 m3
Κλάση ΙI: 0.00 m3
Κλάση ΙII: 6,816.00 m3
Σύνολο : 6,816.00 m3
Τρέχουσα ετήσια αύξηση: 366 m3
Υλοτομία
1. Έτος υλοτομίας: 2012
2. Δασοπονικά είδη Oξυά: -
Πεύκη: -
Δρυς: -
Διαφ. Πλατύφυλλα: -
Σύνολο: -
Γ. Προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα
Προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα: Εξευγενιστικές αραιώσεις στην δρύ, ευνόηση των δευτερευόντων ειδών.
Top