Γεωλογικές, Πετρογραφικές και Εδαφικές Συνθήκες

Οι πληροφορίες για την Γεωλογική – Πετρογραφική περιγραφή λήφθηκαν από τους Γεωλογικούς χάρτες κλίμακας 1:50000 του Εθνικού Ιδρύματος Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε) και τους εδαφολογικούς του Ι.Δ.Ε.Α.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πηγές αυτές και δεδομένου ότι η προς μελέτη περιοχή αποτελεί τμήμα του ορεινού όγκου της Ροδόπης, τα πετρώματα που επικρατούν είναι τα κρυσταλλοσχιστώδη μεταμορφωμένα πετρώματα. Η μάζα των πετρωμάτων αυτών συνίσταται σε πετρώματα υψηλού βαθμού μεταμορφώσεως , διαμορφούμενα σε δύο στρωματογραφικές σειρές. Τη σειρά των Γνευσίων, γνευσιακών Σχιστολίθων και τη σειρά των Μαρμάρων. Επίσης απαντώνται σε μικρές επιφάνειες Ανδεσίτες, Πλουτώνια και αλλουβιακές αποθέσεις.

Το σύνολο των πετρωμάτων του προς μελέτη δάσους είναι Γνεύσιοι, γνευσιακοί σχιστόλιθοι, ενώ τα Μάρμαρα καταλαμβάνουν τις δυτικές περιοχές του δάσους του ορεινού όγκου του Αχλαδοβουνίου. Μικρή δε επιφάνεια καταλαμβάνουν οι αλλουβιακές αποθέσεις, οι Ανδεσίτες και τα Πλουτώνια.

  • Γνεύσιοιγνευσικοί και σχιστόλιθοι.  Είναι λεπτοκκοκώδεις μέχρι αδρομερείς και ποικίλουν σε χρώμα, υφή και δομή, ανάλογα με την ιδιαίτερη ορυκτολογική σύσταση και τον βαθμό ανακρυστάλλωσης. Τα ορυκτά που επικρατούν εδώ είναι πλαγιόκλαστοι, χαλαζίες, βιοτίτες, γρανίτες, καλλιούχοι άστριοι, κ.λ.π.
  • Μάρμαρα.  Τα μάρμαρα είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό λευκά μέχρι ανοιχτότεφρα με φτωχή στρώση, συμπαγή συνήθως, συχνά εναλλάσσονται κατακόρυφα και πλευρικά με αμφιβολιτικά πετρώματα, Σχιστόλιθους και Γνεύσιους.
  • Πλουτώνια και Ανδεσίτες. Εμφανίζονται σε μικρές επιφάνειες και ως εκ τούτου είναι περιορισμένης σημασίας.
  • Αλλουβιακές αποθέσεις. Είναι και αυτές περιορισμένης έκτασης. Διάσπαρτες μικροτοπικές  εμφανίσεις κατά μήκος του χείμαρρου  Κόσσυνθου και των παραχειμάρρων του και είναι α) πρόσφατες αλλουβιακές και κολλουβιακές αποθέσεις ή β) διάφορα αλλουβιακά ριπίδια από Γνεύσιους, μάρμαρα, Αμφιβολίτες και Γρανίτες.

 

Έδαφος

α.  Ζώνη των μαρμάρων.

Το έδαφος γενικά είναι αβαθές μέχρι και πολύ αβαθές και αποσκελετωμένο. Επειδή όμως ο προσανατολισμός του είναι βόρειος και οι κλιματικές συνθήκες ευνοϊκές, υπάρχει δυνατότητα για καλή ανάπτυξη μόνο της αυτόχθονης βλάστησης. Η βλάστηση που επικρατεί εδώ είναι τα διάφορα πλατύφυλλα σε συνηρεφείς θαμνώνες και σε περιορισμένη έκταση τα αείφυλλα πλατύφυλλα. Τα  εδάφη χαρακτηρίζονται ως αλκαλικά και είναι φτωχά σε χουμικές ουσίες.

β. Ζώνη των γνευσίων – γρανιτών – αποθέσεων κ.λ.π.

Στη ζώνη αυτή τα βασικά πετρώματα, οι κλιματικές συνθήκες, η βλάστηση, αλλά και η τοπογραφία της περιοχής (κλίσεις, προσανατολισμοί), ευνοούν την εδαφογένεση. Το υγρό ή σχεδόν υγρό κλίμα, ευαποσάθρωτο και λίγο διαπερατό κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο, η βλάστηση, δημιουργούν εδάφη πλούσια σε  εδαφικό σκελετό  με σύσταση αργιλλοαμμώδη μέχρι πηλοαμμώδη και με μεγάλο ποσοστό άμμου για να είναι διαπερατά, μα και με αρκετό ποσοστό αργίλου για να συγκρατούν υγρασία.

Στις ελαφρές και μέτριες κλίσεις και όπου η δασοκάλυψη βρίσκεται σε καλή κατάσταση, τα εδάφη είναι βαθιά μέχρι και πολύ βαθιά. Στις ισχυρές κλίσεις τα εδάφη είναι σχεδόν βαθιά ή και βαθιά, και μόνο στις θέσεις στις οποίες η δασοκάλυψη είναι υποβαθμισμένη, έχουμε αβαθή εδάφη ή αποσκελετωμένα όπως στα δάση της Μύκης περιοχή Κενταύρου, και τα δάση Κιμμερίων περιοχή Ασκύρων, χωρίς όμως και στις περιπτώσεις αυτές τα εδάφη να χάνουν την ικανότητά τους για την ανάπτυξη δασοπονικής βλάστησης, είτε της αυτοφυούς, είτε εκείνης που επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε με φυτείες.

Στα εδάφη αυτά απαντούν οι φυλλοβόλες δρυς, Οξιά και διάφορα εύοσμα πλατύφυλλα (Φράξος, Σφενδάμι, Φλαμουριά, Σορβιά, Αγριοκερασιά, κ.λ.π)

Η αντίδραση στα εδάφη αυτά είναι μέχρι ελαφρά όξινη, τα εδάφη φτωχά σε βάσεις (Ca, Mg, K), και ως εκ τούτο τα εδάφη αυτά είναι καλά έως πολύ καλά για δασοπονική χρήση, ανάπτυξη των υπαρχόντων δασών, δημιουργία νέων δασών με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση, αρκεί όσο είναι νωρίς να περιοριστεί η βοσκή και ιδίως η αιγοβοσκή, η οποία οφείλει την ύπαρξη της στην έντονη κλαδονομή.

Top