Σύνταξη του Διαχειριστικού Χάρτη

Για την σύνταξη του διαχειριστικού χάρτη του δασικού συμπλέγματος " ΓΕΡΑΚΑ - ΞΑΝΘΗΣ - ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ " χρησιμοποιήθηκαν οι δασικοί χάρτες διαχειριστικού συμπλέγματος 1:20.000, οι ορθοφωτοχάρτες 1:5.000 του Υπ. Αγρ. Ανάπτ. και Τροφίμων (1996), καθώς επίσης και η προηγούμενη διαχειριστική μελέτη όσoν αφορά τα όρια του συμπλέγματος, τμημάτων και την αρίθμηση αυτών.

Όλοι οι χάρτες επεξεργάστηκαν λεπτομερώς σε ηλεκτρονική μορφή όπου και αγκιστρώθηκαν με συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

Στο νέο χάρτη έγινε μια καινούρια ενιαία αρίθμηση των τμημάτων και συστάδων συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος Γαλάνης-Λιβερών-Κρωμνικού περιοχής ευθύνης Δασ. Σταυρούπολης, πραγματοποιήθηκε απεικόνιση των διαφόρων μορφών χρήσεων γης, με τροποποιήσεις που έγιναν στους ήδη υπάρχοντες διαχειριστικούς χάρτες από τις παλαιότερες διαχειριστικές μελέτες.

Η νέα αυτή απεικόνιση των συστάδων προήλθε έπειτα από προσεκτικούς διαβηματισμούς των συστάδων με τη χρήση GPS κατά την λήψη των στοιχείων υπαίθρου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο σύμπλεγμα " Γέρακα – Ξάνθης – Κιμμερίων " συμπεριλήφθηκαν και οι εκτάσεις όλων των ορεινών βοσκοτόπων για τους οποίους παλαιότερα συντάχθηκε προκειμένου να βελτιωθούν τα από τις παρακάτω σχετικές διαταγές α) 190228/15-11-80 Υ.Γ β) 6255/17-12-80 Ε.Δ.Α.Μ Θράκης και γ) Δ.69409/Π.Ε 80/9-1-81 της Δ/νσης Δασών Ξάνθης. Πρέπει να αναφερθεί ότι η βελτίωση των βοσκοτόπων ξεκίνησε από το 1965 μέχρι το 1967.

Η σημερινή εικόνα των βοσκοτόπων είναι διαφορετική, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια και λόγω εγκατάλειψης της κτηνοτροφίας, έχει εγκατασταθεί νεοσύστατο δάσος.

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στην παρούσα Διαχειριστική Μελέτη του Δασικού Συμπλέγματος «Ξάνθης-Γέρακα-Κιμμερίων», μετά από προφορική συζήτηση του Δ/ντή Δασών κ. Ξυδά Ιωνά και του Δασάρχη κ. Κωτούλα Γρηγορίου συμπεριλήφθηκαν όλα τα τμήματα της Διαχειριστικής Μελέτης Γαλάνης-Γέρακα-Ξάνθης, η οποία συντάχθηκε για τη δεκαετία 1983-1992 από τον Δασολόγο κ.Ξυδά Ι. και συμπεριλάμβανε μεγάλο τμήμα της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Σταυρούπολης. Το 1994-2003 είχαν εξαιρεθεί από τη διαχειριστική αυτή τα τμήματα που ανήκουν στο Δασαρχείο Σταυρούπολης και με την παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνονται και πάλι.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο νέος χάρτης διαφοροποιείται σε σχέση με τον προηγούμενο, όσον αφορά τη δασοκάλυψη, την αρίθμηση των συστάδων και γενικότερα την χρησιμοποίηση του H/Y στον χρωματισμό των δασικών ειδών. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός όλων των παραπάνω στοιχείων έχει συντελέσει στην πληρέστερη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στο δάσος.

Top