Διαχειριστικό σχέδιο

Φόρτωση...

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος

Μέρος A' - Διαίρεση του Δάσους

I. Σύνταξη του Διαχειριστικού Χάρτη

II. Διαίρεση Δάσους και Δασικών Εκτάσεων

α) Διαχειριστικές Κλάσεις

β) Τμήματα και Συστάδες

δ) Εμβαδομέτρηση και Σύνταξη του Πίνακα Επιφανειών

 

Μέρος Β' - Γενική Περιγραφή του Δάσους

I. Θέση του Δάσους

II. Συνθήκες Ιδιοκτησίας

III. Κοινωνικές και Οικονομικές Συνθήκες

 

IV. Φυσικές Συνθήκες

1. Γεωλογικές, Πετρογραφικές και Εδαφικές Συνθήκες

2. Κλιματικές Συνθήκες

3. Τοπικά Κλιματεδαφικά Μικροπεριβάλλοντα

4. Περιγραφή Δασικής Βλάστησης

5. Διάκριση Σταθμικών Τύπων

6. Εχθροί και Κίνδυνοι του Δάσους

6.1. Κίνδυνοι από τον Οργανικό Κόσμο
6.2. Κίνδυνοι από τον Ανόργανο Κόσμο

V. Προστατευτικές - Αισθητικές - Υγιεινής - Λοιπές Συνθήκες

Μέρος Γ' - Ειδική Περιγραφή του Δάσους

I. Ποιότητες Τόπου

II. Κατάρτιση Πινάκων Παραγωγής και Όγκων Ιστάμενων Δέντρων

III. Ειδική Περιγραφή των Συστάδων

Μέρος Δ' - Σχεδιασμός

I. Μέχρι τώρα διαχειρίσημη

II. Σκοπός της Δασοπονίας

III. Συντελεστές της δασοπονίας και οργάνωση αυτών

IV. Συντελεστές Δασοπονίας και Οργάνωση

1. Το Έδαφος

2. Το Κεφάλαιο

2.1. Ξυλώδες Κεφάλαιο
2.2. Κινητικό Κεφάλαιο

Μέρος Ε' - Καρπώσεις

I. Κύριες Καρπώσεις

1. Ωριμότητα για Υλοτομία – Περίπροπος Χρόνος – Χρόνος Περιφοράς

2. Μέθοδος Διαχείρισης

II. Δευτερεύουσες Καρπώσεις

III. Λοιπές Δευτερεύουσες Καρπώσεις

 

Μέρος ΣΤ' - Βελτιώσεις - Επενδύσεις

Μέρος Ζ' - Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών

Μέρος H' - Προστατευομένες Περιοχές εντός των οριών της διαχειριστικής μελέτης

 

 

 

Συντάκτης Διαχειριστικού Σχεδίου 2007-2016:

 

Θεοδωρίδης Παντελής 

Δασολόγος με Δ΄ βαθμό

 

 

Top