Βάθος εδάφους

Επιλογή όλων Αποεπιλογή όλων Εφαρμογή φίλτρου
Κρατώντας πατημένο κάποιο ckeckbox για μισό δευτερόλεπτο, επιλέγονται ή αποεπιλέγονται όλες οι συστάδες του τμήματος.

Πίνακας βάθους εδάφους ανά τμήμα - συστάδα

Ταυτότητα Βάθος εδάφους
Τμήμα Συστάδα Τμήμα - συστάδα Από Έως
1 α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
1 β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
1 γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
1 δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
1 ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
1 στ 1στ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
1 ζ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
2 α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
2 β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
2 γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
2 δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
2 ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 στ 3στ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 ζ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 η Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 θ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 ι Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
3 ια 3ια Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
4 - 4- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
5 - 5- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
6 α Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
6 β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
6 γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
6 δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
6 ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
6 στ 6στ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
6 ζ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
7 - 7- Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
8 α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
8 β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
8 γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
9 α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
9 β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
9 γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
9 δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
9 ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
10 α 10α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
10 β 10β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
10 γ 10γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
10 δ 10δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
11 α 11α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
11 β 11β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
11 γ 11γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
11 δ 11δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
12 - 12- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
13 - 13- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
14 - 14- Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
15 - 15- Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
16 - 16- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
17 - 17- Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
18 - 18- Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
19 - 19- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
20 - 20- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
21 - 21- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
22 - 22- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
23 - 23- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
24 - 24- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
25 α 25α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
25 β 25β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
25 γ 25γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
25 δ 25δ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
26 - 26- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
27 α 27α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
27 β 27β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
27 γ 27γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
27 δ 27δ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
27 ε 27ε Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
27 στ 27στ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
28 - 28- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
29 α 29α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
29 β 29β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
29 γ 29γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
29 δ 29δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
29 ε 29ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
29 στ 29στ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
30 α 30α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
30 β 30β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
30 γ 30γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
30 δ 30δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
30 ε 30ε Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
31 - 31- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
32 α 32α Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
32 β 32β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
32 γ 32γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
33 - 33- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
34 - 34- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
35 - 35- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
36 - 36- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
37 - 37- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
38 - 38- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
39 - 39- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
40 - 40- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
41 - 41- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
42 - 42- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
43 - 43- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
44 - 44- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
45 - 45- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
46 - 46- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
47 - 47- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
48 - 48- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
49 - 49- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
50 - 50- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
51 - 51- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
52 - 52- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
53 - 53- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
54 α 54α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
54 β 54β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
54 γ 54γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
54 δ 54δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
54 ε 54ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
55 α 55α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
55 β 55β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
55 γ 55γ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
56 - 56- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
57 - 57- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
58 - 58- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
59 - 59- Βαθύ (60-120 cm) Βαθύ (60-120 cm)
60 - 60- Βαθύ (60-120 cm) Βαθύ (60-120 cm)
61 α 61α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
61 β 61β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
62 α 62α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
62 β 62β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
62 γ 62γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
63 α 63α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
63 β 63β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
63 γ 63γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
64 α 64α Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
64 β 64β Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
64 γ 64γ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
64 δ 64δ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
65 α 65α Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
65 β 65β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
66 - 66- Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
67 - 67- Αβαθές (15-30 cm) Βαθύ (60-120 cm)
68 - 68- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
69 - 69- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
70 - 70- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
71 α 71α Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
71 β 71β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
72 - 72- Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
73 - 73- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
74 α 74α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
74 β 74β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
74 γ 74γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
74 δ 74δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
74 ε 74ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
75 - 75- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
76 α 76α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
76 β 76β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
76 γ 76γ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
76 δ 76δ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
76 ε 76ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
76 στ 76στ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
76 ζ 76ζ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
77 α 77α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
77 β 77β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
77 γ 77γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
78 - 78- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
79 α 79α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
79 β 79β Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
80 α 80α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
80 β 80β Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
81 α 81α Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
81 β 81β Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
82 - 82- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
83 - 83- Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
84 α 84α Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
84 β 84β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
85 α 85α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
85 β 85β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
86 α 86α Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
86 β 86β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
87 α 87α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
87 β 87β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
87 γ 87γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
87 δ 87δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
87 ε 87ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
88 α 88α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
88 β 88β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
88 γ 88γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
88 δ 88δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
88 ε 88ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
89 α 89α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
89 β 89β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
89 γ 89γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
89 δ 89δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
89 ε 89ε Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
90 α 90α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
90 β 90β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
90 γ 90γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
90 δ 90δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
90 ε 90ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
90 στ 90στ Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
91 α 91α Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
91 β 91β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
91 γ 91γ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
91 δ 91δ Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
92 α 92α Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
92 β 92β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
92 γ 92γ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
93 α 93α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
93 β 93β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
93 γ 93γ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
93 δ 93δ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
93 ε 93ε Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
94 α 94α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
94 β 94β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
94 γ 94γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
94 δ 94δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
94 ε 94ε Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
95 α 95α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
95 β 95β Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
95 γ 95γ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
95 δ 95δ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
96 α 96α Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
96 β 96β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
96 γ 96γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
96 δ 96δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
96 ε 96ε Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
96 στ 96στ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
96 ζ 96ζ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
97 α 97α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
97 β 97β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
97 γ 97γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
97 δ 97δ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
97 ε 97ε Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
97 στ 97στ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
98 α 98α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
98 β 98β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
98 γ 98γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
99 α 99α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
99 β 99β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Βαθύ (60-120 cm)
99 γ 99γ Αβαθές (15-30 cm) Αβαθές (15-30 cm)
99 δ 99δ Αβαθές (15-30 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
100 α 100α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
100 β 100β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
100 γ 100γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
100 δ 100δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
101 α 101α Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
101 β 101β Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
101 γ 101γ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)
101 δ 101δ Μέτρια βαθύ (30-60 cm) Μέτρια βαθύ (30-60 cm)

Βάθος εδάφους ανα τμήμα - συστάδα

Top