Βασικό πέτρωμα

Επιλογή όλων Αποεπιλογή όλων Εφαρμογή φίλτρου
Κρατώντας πατημένο κάποιο ckeckbox για μισό δευτερόλεπτο, επιλέγονται ή αποεπιλέγονται όλες οι συστάδες του τμήματος.

Πίνακας βασικών πετρωμάτων ανά τμήμα - συστάδα

Ταυτότητα Βασικό πέτρωμα
Τμήμα Συστάδα Τμήμα - συστάδα
1 α Γνεύσιος
1 β Γρανίτης
1 γ Γνεύσιος, Γρανίτης
1 δ Γρανίτης, Μαρμαροαμφιβολίτης
1 ε Γνεύσιος
1 στ 1στ Γνεύσιος
1 ζ Γρανίτης
2 α Γρανίτης, Μαρμαροαμφιβολίτης
2 β Γνεύσιος
2 γ Γνεύσιος
2 δ Γνεύσιος, Μαρμαροαμφιβολίτης
2 ε Μαρμαροαμφιβολίτης
3 α Γνεύσιος
3 β Γνεύσιος
3 γ Γνεύσιος
3 δ Γνεύσιος
3 ε Γνεύσιος
3 στ 3στ Γνεύσιος
3 ζ Γνεύσιος
3 η Γνεύσιος
3 θ Μαρμαροαμφιβολίτης
3 ι Γνεύσιος
3 ια 3ια Γνεύσιος
4 - 4- Μαρμαροαμφιβολίτης
5 - 5- Μάρμαρο
6 α Μάρμαρο
6 β Μάρμαρο
6 γ
6 δ
6 ε
6 στ 6στ Μάρμαρο
6 ζ Οφθαλμογνεύσιοι
7 - 7- Μάρμαρο
8 α Γνεύσιος, Οφθαλμογνεύσιοι
8 β
8 γ
9 α
9 β Οφθαλμογνεύσιοι
9 γ Οφθαλμογνεύσιοι
9 δ Οφθαλμογνεύσιοι
9 ε Οφθαλμογνεύσιοι
10 α 10α Οφθαλμογνεύσιοι
10 β 10β Οφθαλμογνεύσιοι
10 γ 10γ Οφθαλμογνεύσιοι
10 δ 10δ Οφθαλμογνεύσιοι
11 α 11α
11 β 11β Οφθαλμογνεύσιοι
11 γ 11γ
11 δ 11δ Οφθαλμογνεύσιοι
12 - 12-
13 - 13- Μάρμαρο
14 - 14- Μάρμαρο
15 - 15-
16 - 16- Μάρμαρο
17 - 17-
18 - 18- Μάρμαρο
19 - 19-
20 - 20- Μάρμαρο
21 - 21- Μάρμαρο
22 - 22- Μάρμαρο
23 - 23- Μάρμαρο
24 - 24- Μάρμαρο
25 α 25α Μάρμαρο
25 β 25β Μάρμαρο
25 γ 25γ Οφθαλμογνεύσιοι
25 δ 25δ Γνεύσιος, Οφθαλμογνεύσιοι
26 - 26- Μάρμαρο
27 α 27α Μάρμαρο
27 β 27β
27 γ 27γ Μάρμαρο
27 δ 27δ Μάρμαρο
27 ε 27ε Μάρμαρο
27 στ 27στ Μάρμαρο
28 - 28-
29 α 29α Γνεύσιος
29 β 29β Γνεύσιος, Μαρμαροαμφιβολίτης
29 γ 29γ Γνεύσιος, Γρανίτης
29 δ 29δ Γνεύσιος
29 ε 29ε Γνεύσιος
29 στ 29στ Γνεύσιος, Γρανίτης
30 α 30α
30 β 30β Οφθαλμογνεύσιοι
30 γ 30γ Οφθαλμογνεύσιοι
30 δ 30δ Οφθαλμογνεύσιοι
30 ε 30ε
31 - 31- Μάρμαρο
32 α 32α Μάρμαρο
32 β 32β Μάρμαρο
32 γ 32γ Μάρμαρο
33 - 33- Μάρμαρο
34 - 34- Μάρμαρο
35 - 35- Μάρμαρο
36 - 36- Μάρμαρο
37 - 37- Μάρμαρο
38 - 38- Μάρμαρο
39 - 39- Μάρμαρο
40 - 40- Μάρμαρο
41 - 41- Μάρμαρο
42 - 42- Μάρμαρο
43 - 43- Μάρμαρο
44 - 44- Μάρμαρο
45 - 45- Μάρμαρο
46 - 46- Μάρμαρο
47 - 47- Μάρμαρο
48 - 48- Μάρμαρο
49 - 49- Μάρμαρο
50 - 50-
51 - 51-
52 - 52-
53 - 53-
54 α 54α
54 β 54β
54 γ 54γ
54 δ 54δ Μάρμαρο
54 ε 54ε Μάρμαρο
55 α 55α Οφθαλμογνεύσιοι
55 β 55β Μάρμαρο
55 γ 55γ Μάρμαρο
56 - 56- Οφθαλμογνεύσιοι
57 - 57-
58 - 58- Γνεύσιος
59 - 59-
60 - 60- Γνεύσιος
61 α 61α Γνεύσιος
61 β 61β Γρανίτης
62 α 62α Γνεύσιος
62 β 62β Γνεύσιος, Γρανίτης
62 γ 62γ Γρανίτης
63 α 63α Γνεύσιος
63 β 63β Γνεύσιος, Γρανίτης
63 γ 63γ Γρανίτης
64 α 64α Μαρμαροαμφιβολίτης
64 β 64β Γνεύσιος
64 γ 64γ Γνεύσιος
64 δ 64δ Γνεύσιος
65 α 65α Γνεύσιος, Μαρμαροαμφιβολίτης
65 β 65β Γνεύσιος, Μαρμαροαμφιβολίτης
66 - 66- Γνεύσιος, Μαρμαροαμφιβολίτης
67 - 67- Γρανίτης, Μαρμαροαμφιβολίτης
68 - 68- Γρανίτης, Μαρμαροαμφιβολίτης
69 - 69- Γρανίτης, Μαρμαροαμφιβολίτης
70 - 70- Γρανίτης
71 α 71α Γρανίτης, Φλύσχης
71 β 71β Γρανίτης
72 - 72- Γρανίτης
73 - 73- Γνεύσιος, Γρανίτης
74 α 74α Γνεύσιος
74 β 74β Γνεύσιος
74 γ 74γ Γνεύσιος
74 δ 74δ Γνεύσιος
74 ε 74ε Γνεύσιος
75 - 75- Γνεύσιος, Μαρμαροαμφιβολίτης
76 α 76α Γνεύσιος
76 β 76β Γνεύσιος
76 γ 76γ Γνεύσιος
76 δ 76δ Γνεύσιος
76 ε 76ε Γνεύσιος
76 στ 76στ Γνεύσιος
76 ζ 76ζ Γνεύσιος
77 α 77α Φλύσχης
77 β 77β Φλύσχης
77 γ 77γ Γρανίτης, Φλύσχης
78 - 78- Γρανίτης, Φλύσχης
79 α 79α Γρανίτης
79 β 79β Γρανίτης
80 α 80α Γρανίτης
80 β 80β Γρανίτης
81 α 81α Γρανίτης
81 β 81β Γρανίτης
82 - 82- Γρανίτης, Φλύσχης
83 - 83- Γνεύσιος, Φλύσχης
84 α 84α Γρανίτης
84 β 84β Γνεύσιος, Γρανίτης
85 α 85α Γνεύσιος, Φλύσχης
85 β 85β Φλύσχης
86 α 86α Γρανίτης
86 β 86β Γρανίτης, Φλύσχης
87 α 87α Γρανίτης, Φλύσχης
87 β 87β Φλύσχης
87 γ 87γ Φλύσχης
87 δ 87δ Γρανίτης
87 ε 87ε Γρανίτης
88 α 88α Γνεύσιος
88 β 88β Γνεύσιος
88 γ 88γ Γνεύσιος
88 δ 88δ Φλύσχης
88 ε 88ε Γνεύσιος, Φλύσχης
89 α 89α Γνεύσιος, Φλύσχης
89 β 89β Φλύσχης
89 γ 89γ Γνεύσιος
89 δ 89δ Γνεύσιος
89 ε 89ε Μαρμαροαμφιβολίτης
90 α 90α Γνεύσιος
90 β 90β Γνεύσιος
90 γ 90γ Γνεύσιος
90 δ 90δ Γνεύσιος
90 ε 90ε Φλύσχης
90 στ 90στ Φλύσχης
91 α 91α Γρανίτης, Φλύσχης
91 β 91β Γρανίτης
91 γ 91γ Γρανίτης, Φλύσχης
91 δ 91δ Γρανίτης, Φλύσχης
92 α 92α Φλύσχης
92 β 92β Φλύσχης
92 γ 92γ Φλύσχης
93 α 93α Φλύσχης
93 β 93β Φλύσχης
93 γ 93γ Φλύσχης
93 δ 93δ Φλύσχης
93 ε 93ε Φλύσχης
94 α 94α Φλύσχης
94 β 94β
94 γ 94γ
94 δ 94δ Γνεύσιος, Φλύσχης
94 ε 94ε Φλύσχης
95 α 95α Γνεύσιος
95 β 95β
95 γ 95γ
95 δ 95δ
96 α 96α
96 β 96β
96 γ 96γ Γνεύσιος
96 δ 96δ
96 ε 96ε Γνεύσιος
96 στ 96στ Φλύσχης
96 ζ 96ζ Φλύσχης
97 α 97α Φλύσχης
97 β 97β Φλύσχης
97 γ 97γ Φλύσχης
97 δ 97δ Φλύσχης
97 ε 97ε Φλύσχης
97 στ 97στ Φλύσχης
98 α 98α Φλύσχης
98 β 98β Φλύσχης
98 γ 98γ Φλύσχης
99 α 99α Φλύσχης
99 β 99β Φλύσχης
99 γ 99γ Φλύσχης
99 δ 99δ Φλύσχης
100 α 100α Φλύσχης
100 β 100β Φλύσχης
100 γ 100γ Φλύσχης
100 δ 100δ Φλύσχης
101 α 101α Φλύσχης
101 β 101β Φλύσχης
101 γ 101γ Φλύσχης
101 δ 101δ Φλύσχης

Πίνακας συχνοτήτων εμφάνισης βασικών πετρωμάτων

Βασικό πέτρωμα Πλήθος συστάδων όπου εμφανίζεται Ποσοστό συστάδων όπου εμφανίζεται (%)
Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247) Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247)
Γνεύσιος 69 69 27.94% 27.94%
Γρανίτης 39 39 15.79% 15.79%
Μαρμαροαμφιβολίτης 15 15 6.07% 6.07%
Μάρμαρο 46 46 18.62% 18.62%
Οφθαλμογνεύσιοι 18 18 7.29% 7.29%
Φλύσχης 55 55 22.27% 22.27%

Συχνότητα εμφάνισης βασικών πετρωμάτων

Top