Κλίσεις εδάφους

Επιλογή όλων Αποεπιλογή όλων Εφαρμογή φίλτρου
Κρατώντας πατημένο κάποιο ckeckbox για μισό δευτερόλεπτο, επιλέγονται ή αποεπιλέγονται όλες οι συστάδες του τμήματος.

Πίνακας κλίσεων εδάφους ανά τμήμα – συστάδα

Ταυτότητα Κλίση εδάφους (%)
Τμήμα Συστάδα Τμήμα - συστάδα Από Έως Διαφορά Μέση τιμή
1 α 40% Απότομη κλίση 55% Απότομη κλίση 15 47.5
1 β 40% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 20 50
1 γ 40% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 20 50
1 δ 40% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 20 50
1 ε 30% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 40 50
1 στ 1στ 30% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 40 50
1 ζ 40% Απότομη κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 25 52.5
2 α 35% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 20 45
2 β 35% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 30 50
2 γ 35% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 20 45
2 δ 25% Ισχυρή κλίση 45% Απότομη κλίση 20 35
2 ε 25% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 30 40
3 α 25% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 30 40
3 β 25% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 30 40
3 γ 25% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 30 40
3 δ 25% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 30 40
3 ε 25% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 40 45
3 στ 3στ 20% Ισχυρή κλίση 50% Απότομη κλίση 30 35
3 ζ 30% Ισχυρή κλίση 50% Απότομη κλίση 20 40
3 η 40% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 20 50
3 θ 35% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 20 45
3 ι 20% Ισχυρή κλίση 50% Απότομη κλίση 30 35
3 ια 3ια 25% Ισχυρή κλίση 50% Απότομη κλίση 25 37.5
4 - 4- 10% Μέτρια κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 50 35
5 - 5- 20% Ισχυρή κλίση 50% Απότομη κλίση 30 35
6 α 0% Επίπεδη κλίση 0% Επίπεδη κλίση 0 0
6 β 35% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 30 50
6 γ 25% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 40 45
6 δ 25% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 45 47.5
6 ε 25% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 45 47.5
6 στ 6στ 35% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 40 55
6 ζ 15% Μέτρια κλίση 45% Απότομη κλίση 30 30
7 - 7- 40% Απότομη κλίση 85% Απόκρυμνη κλίση 45 62.5
8 α 35% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 20 45
8 β 25% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 30 40
8 γ 15% Μέτρια κλίση 55% Απότομη κλίση 40 35
9 α 10% Μέτρια κλίση 55% Απότομη κλίση 45 32.5
9 β 15% Μέτρια κλίση 45% Απότομη κλίση 30 30
9 γ 25% Ισχυρή κλίση 45% Απότομη κλίση 20 35
9 δ 25% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 30 40
9 ε 15% Μέτρια κλίση 45% Απότομη κλίση 30 30
10 α 10α 25% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 45 47.5
10 β 10β 30% Ισχυρή κλίση 50% Απότομη κλίση 20 40
10 γ 10γ 10% Μέτρια κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 65 42.5
10 δ 10δ 45% Απότομη κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 25 57.5
11 α 11α 10% Μέτρια κλίση 50% Απότομη κλίση 40 30
11 β 11β 15% Μέτρια κλίση 45% Απότομη κλίση 30 30
11 γ 11γ 5% Ελαφρά κλίση 35% Ισχυρή κλίση 30 20
11 δ 11δ 25% Ισχυρή κλίση 35% Ισχυρή κλίση 10 30
12 - 12- 35% Ισχυρή κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 45 57.5
13 - 13- 30% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 45 52.5
14 - 14- 40% Απότομη κλίση 85% Απόκρυμνη κλίση 45 62.5
15 - 15- 40% Απότομη κλίση 85% Απόκρυμνη κλίση 45 62.5
16 - 16- 15% Μέτρια κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 60 45
17 - 17- 15% Μέτρια κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 50 40
18 - 18- 30% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 45 52.5
19 - 19- 5% Ελαφρά κλίση 40% Απότομη κλίση 35 22.5
20 - 20- 15% Μέτρια κλίση 45% Απότομη κλίση 30 30
21 - 21- 15% Μέτρια κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 45 37.5
22 - 22- 20% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 35 37.5
23 - 23- 30% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 45 52.5
24 - 24- 30% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 45 52.5
25 α 25α 10% Μέτρια κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 55 37.5
25 β 25β 20% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 40 40
25 γ 25γ 15% Μέτρια κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 55 42.5
25 δ 25δ 30% Ισχυρή κλίση 90% Απόκρυμνη κλίση 60 60
26 - 26- 30% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 45 52.5
27 α 27α 20% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 45 42.5
27 β 27β 5% Ελαφρά κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 60 35
27 γ 27γ 5% Ελαφρά κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 55 32.5
27 δ 27δ 40% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 20 50
27 ε 27ε 40% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 20 50
27 στ 27στ 15% Μέτρια κλίση 55% Απότομη κλίση 40 35
28 - 28- 25% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 50 50
29 α 29α 38% Απότομη κλίση 55% Απότομη κλίση 17 46.5
29 β 29β 25% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 45 47.5
29 γ 29γ 30% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 35 47.5
29 δ 29δ 35% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 35 52.5
29 ε 29ε 15% Μέτρια κλίση 40% Απότομη κλίση 25 27.5
29 στ 29στ 25% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 45 47.5
30 α 30α 8% Ελαφρά κλίση 45% Απότομη κλίση 37 26.5
30 β 30β 8% Ελαφρά κλίση 40% Απότομη κλίση 32 24
30 γ 30γ 8% Ελαφρά κλίση 50% Απότομη κλίση 42 29
30 δ 30δ 35% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 30 50
30 ε 30ε 35% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 40 55
31 - 31- 10% Μέτρια κλίση 45% Απότομη κλίση 35 27.5
32 α 32α 10% Μέτρια κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 50 35
32 β 32β 10% Μέτρια κλίση 50% Απότομη κλίση 40 30
32 γ 32γ 10% Μέτρια κλίση 45% Απότομη κλίση 35 27.5
33 - 33- 25% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 30 40
34 - 34- 15% Μέτρια κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 50 40
35 - 35- 15% Μέτρια κλίση 55% Απότομη κλίση 40 35
36 - 36- 20% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 45 42.5
37 - 37- 10% Μέτρια κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 55 37.5
38 - 38- 8% Ελαφρά κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 72 44
39 - 39- 8% Ελαφρά κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 72 44
40 - 40- 8% Ελαφρά κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 72 44
41 - 41- 8% Ελαφρά κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 62 39
42 - 42- 8% Ελαφρά κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 62 39
43 - 43- 8% Ελαφρά κλίση 50% Απότομη κλίση 42 29
44 - 44- 5% Ελαφρά κλίση 50% Απότομη κλίση 45 27.5
45 - 45- 10% Μέτρια κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 65 42.5
46 - 46- 30% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 45 52.5
47 - 47- 5% Ελαφρά κλίση 55% Απότομη κλίση 50 30
48 - 48- 5% Ελαφρά κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 55 32.5
49 - 49- 5% Ελαφρά κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 55 32.5
50 - 50- 5% Ελαφρά κλίση 55% Απότομη κλίση 50 30
51 - 51- 7% Ελαφρά κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 58 36
52 - 52- 20% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 50 45
53 - 53- 25% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 45 47.5
54 α 54α 35% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 25 47.5
54 β 54β 15% Μέτρια κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 45 37.5
54 γ 54γ 35% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 30 50
54 δ 54δ 30% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 35 47.5
54 ε 54ε 30% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 35 47.5
55 α 55α 30% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 45 52.5
55 β 55β 30% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 35 47.5
55 γ 55γ 30% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 35 47.5
56 - 56- 15% Μέτρια κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 60 45
57 - 57- 15% Μέτρια κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 60 45
58 - 58- 2% Επίπεδη κλίση 15% Μέτρια κλίση 13 8.5
59 - 59- 5% Ελαφρά κλίση 15% Μέτρια κλίση 10 10
60 - 60- 5% Ελαφρά κλίση 15% Μέτρια κλίση 10 10
61 α 61α 15% Μέτρια κλίση 50% Απότομη κλίση 35 32.5
61 β 61β 20% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 40 40
62 α 62α 15% Μέτρια κλίση 50% Απότομη κλίση 35 32.5
62 β 62β 35% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 25 47.5
62 γ 62γ 25% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 30 40
63 α 63α 25% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 35 42.5
63 β 63β 35% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 25 47.5
63 γ 63γ 35% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 30 50
64 α 64α 35% Ισχυρή κλίση 85% Απόκρυμνη κλίση 50 60
64 β 64β 35% Ισχυρή κλίση 85% Απόκρυμνη κλίση 50 60
64 γ 64γ 35% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 30 50
64 δ 64δ 25% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 40 45
65 α 65α 15% Μέτρια κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 45 37.5
65 β 65β 15% Μέτρια κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 45 37.5
66 - 66- 25% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 50 50
67 - 67- 30% Ισχυρή κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 50 55
68 - 68- 40% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 20 50
69 - 69- 40% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 20 50
70 - 70- 25% Ισχυρή κλίση 45% Απότομη κλίση 20 35
71 α 71α 30% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 25 42.5
71 β 71β 35% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 30 50
72 - 72- 25% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 30 40
73 - 73- 30% Ισχυρή κλίση 50% Απότομη κλίση 20 40
74 α 74α 35% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 25 47.5
74 β 74β 30% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 35 47.5
74 γ 74γ 15% Μέτρια κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 50 40
74 δ 74δ 15% Μέτρια κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 55 42.5
74 ε 74ε 15% Μέτρια κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 45 37.5
75 - 75- 15% Μέτρια κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 45 37.5
76 α 76α 10% Μέτρια κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 65 42.5
76 β 76β 40% Απότομη κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 25 52.5
76 γ 76γ 40% Απότομη κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 40 60
76 δ 76δ 0% Επίπεδη κλίση 0% Επίπεδη κλίση 0 0
76 ε 76ε 40% Απότομη κλίση 78% Απόκρυμνη κλίση 38 59
76 στ 76στ 40% Απότομη κλίση 72% Απόκρυμνη κλίση 32 56
76 ζ 76ζ 20% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 45 42.5
77 α 77α 15% Μέτρια κλίση 45% Απότομη κλίση 30 30
77 β 77β 15% Μέτρια κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 45 37.5
77 γ 77γ 20% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 45 42.5
78 - 78- 20% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 50 45
79 α 79α 20% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 50 45
79 β 79β 35% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 25 47.5
80 α 80α 35% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 25 47.5
80 β 80β 25% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 45 47.5
81 α 81α 35% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 25 47.5
81 β 81β 25% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 45 47.5
82 - 82- 8% Ελαφρά κλίση 40% Απότομη κλίση 32 24
83 - 83- 5% Ελαφρά κλίση 55% Απότομη κλίση 50 30
84 α 84α 35% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 20 45
84 β 84β 0.3255% Επίπεδη κλίση 0.3255% Επίπεδη κλίση 0 0.3255
85 α 85α 5% Ελαφρά κλίση 45% Απότομη κλίση 40 25
85 β 85β 5% Ελαφρά κλίση 40% Απότομη κλίση 35 22.5
86 α 86α 25% Ισχυρή κλίση 62% Απόκρυμνη κλίση 37 43.5
86 β 86β 30% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 45 52.5
87 α 87α 0.45% Επίπεδη κλίση 0.45% Επίπεδη κλίση 0 0.45
87 β 87β 40% Απότομη κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 30 55
87 γ 87γ 40% Απότομη κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 25 52.5
87 δ 87δ 34% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 31 49.5
87 ε 87ε 0% Επίπεδη κλίση 0% Επίπεδη κλίση 0 0
88 α 88α 32% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 43 53.5
88 β 88β 25% Ισχυρή κλίση 40% Απότομη κλίση 15 32.5
88 γ 88γ 25% Ισχυρή κλίση 50% Απότομη κλίση 25 37.5
88 δ 88δ 45% Απότομη κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 20 55
88 ε 88ε 30% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 30 45
89 α 89α 35% Ισχυρή κλίση 58% Απότομη κλίση 23 46.5
89 β 89β 35% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 25 47.5
89 γ 89γ 40% Απότομη κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 30 55
89 δ 89δ 40% Απότομη κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 35 57.5
89 ε 89ε 40% Απότομη κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 30 55
90 α 90α 40% Απότομη κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 25 52.5
90 β 90β 40% Απότομη κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 25 52.5
90 γ 90γ 45% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 15 52.5
90 δ 90δ 28% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 32 44
90 ε 90ε 28% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 42 49
90 στ 90στ 45% Απότομη κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 20 55
91 α 91α 38% Απότομη κλίση 69% Απόκρυμνη κλίση 31 53.5
91 β 91β 40% Απότομη κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 25 52.5
91 γ 91γ 40% Απότομη κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 30 55
91 δ 91δ 40% Απότομη κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 30 55
92 α 92α 30% Ισχυρή κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 50 55
92 β 92β 10% Μέτρια κλίση 40% Απότομη κλίση 30 25
92 γ 92γ 30% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 40 50
93 α 93α 30% Ισχυρή κλίση 40% Απότομη κλίση 10 35
93 β 93β 35% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 30 50
93 γ 93γ 35% Ισχυρή κλίση 45% Απότομη κλίση 10 40
93 δ 93δ 30% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 30 45
93 ε 93ε 32% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 38 51
94 α 94α 45% Απότομη κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 30 60
94 β 94β 28% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 42 49
94 γ 94γ 35% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 20 45
94 δ 94δ 50% Απότομη κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 30 65
94 ε 94ε 48% Απότομη κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 22 59
95 α 95α 45% Απότομη κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 20 55
95 β 95β 35% Ισχυρή κλίση 68% Απόκρυμνη κλίση 33 51.5
95 γ 95γ 40% Απότομη κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 35 57.5
95 δ 95δ 40% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 20 50
96 α 96α 40% Απότομη κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 40 60
96 β 96β 40% Απότομη κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 35 57.5
96 γ 96γ 50% Απότομη κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 30 65
96 δ 96δ 40% Απότομη κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 20 50
96 ε 96ε 30% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 25 42.5
96 στ 96στ 35% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 40 55
96 ζ 96ζ 0.38% Επίπεδη κλίση 0.38% Επίπεδη κλίση 0 0.38
97 α 97α 20% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 50 45
97 β 97β 20% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 40 40
97 γ 97γ 20% Ισχυρή κλίση 45% Απότομη κλίση 25 32.5
97 δ 97δ 20% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 50 45
97 ε 97ε 30% Ισχυρή κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 50 55
97 στ 97στ 30% Ισχυρή κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 50 55
98 α 98α 30% Ισχυρή κλίση 55% Απότομη κλίση 25 42.5
98 β 98β 30% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 30 45
98 γ 98γ 33% Ισχυρή κλίση 66% Απόκρυμνη κλίση 33 49.5
99 α 99α 30% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 30 45
99 β 99β 30% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 30 45
99 γ 99γ 40% Απότομη κλίση 80% Απόκρυμνη κλίση 40 60
99 δ 99δ 30% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 40 50
100 α 100α 30% Ισχυρή κλίση 75% Απόκρυμνη κλίση 45 52.5
100 β 100β 30% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 40 50
100 γ 100γ 30% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 40 50
100 δ 100δ 25% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 40 45
101 α 101α 22% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 38 41
101 β 101β 27% Ισχυρή κλίση 60% Απόκρυμνη κλίση 33 43.5
101 γ 101γ 30% Ισχυρή κλίση 65% Απόκρυμνη κλίση 35 47.5
101 δ 101δ 30% Ισχυρή κλίση 70% Απόκρυμνη κλίση 40 50

Κλίσεις εδάφους ανα τμήμα – συστάδα

Top