Ξηροτάπητας

Επιλογή όλων Αποεπιλογή όλων Εφαρμογή φίλτρου
Κρατώντας πατημένο κάποιο ckeckbox για μισό δευτερόλεπτο, επιλέγονται ή αποεπιλέγονται όλες οι συστάδες του τμήματος.

Πίνακας κατάστασης ξηροτάπητα ανά τμήμα - συστάδα

Ταυτότητα Ξηροτάπητας
Τμήμα Συστάδα Τμήμα - συστάδα
1 α Αρκετός
1 β Αρκετός
1 γ Πλούσιος
1 δ Πλούσιος
1 ε Πλούσιος
1 στ 1στ Πλούσιος
1 ζ Πλούσιος
2 α Πλούσιος
2 β Μέτριος
2 γ Μέτριος
2 δ Αρκετός
2 ε Πλούσιος
3 α Αρκετός
3 β Αρκετός
3 γ Αρκετός
3 δ Αρκετός
3 ε Αρκετός
3 στ 3στ Αρκετός
3 ζ Αρκετός
3 η Αρκετός
3 θ Αρκετός
3 ι Αρκετός
3 ια 3ια
4 - 4-
5 - 5- Μέτριος
6 α Μέτριος
6 β Μέτριος
6 γ Μέτριος
6 δ Μέτριος
6 ε Μέτριος
6 στ 6στ Μέτριος
6 ζ Πλούσιος
7 - 7-
8 α Πλούσιος
8 β Αρκετός
8 γ
9 α Πλούσιος
9 β Πλούσιος
9 γ Πλούσιος
9 δ Πλούσιος
9 ε Πλούσιος
10 α 10α Πλούσιος
10 β 10β Πλούσιος
10 γ 10γ Μέτριος
10 δ 10δ Μέτριος
11 α 11α
11 β 11β
11 γ 11γ
11 δ 11δ Μέτριος
12 - 12- Μέτριος
13 - 13-
14 - 14- Ανύπαρκτος
15 - 15- Ανύπαρκτος
16 - 16- Μέτριος
17 - 17- Ανύπαρκτος
18 - 18- Ανύπαρκτος
19 - 19- Ανύπαρκτος
20 - 20- Ανύπαρκτος
21 - 21- Ανύπαρκτος
22 - 22- Ανύπαρκτος
23 - 23- Ανύπαρκτος
24 - 24- Ανύπαρκτος
25 α 25α Ανύπαρκτος
25 β 25β Αρκετός
25 γ 25γ Αρκετός
25 δ 25δ Ανύπαρκτος
26 - 26- Ανύπαρκτος
27 α 27α Ανύπαρκτος
27 β 27β Ανύπαρκτος
27 γ 27γ Ανύπαρκτος
27 δ 27δ Ανύπαρκτος
27 ε 27ε Μέτριος
27 στ 27στ Ανύπαρκτος
28 - 28-
29 α 29α Αρκετός
29 β 29β Αρκετός
29 γ 29γ
29 δ 29δ Μέτριος
29 ε 29ε Αρκετός
29 στ 29στ
30 α 30α Μέτριος
30 β 30β Μέτριος
30 γ 30γ Αρκετός
30 δ 30δ Αρκετός
30 ε 30ε Μέτριος
31 - 31- Ανύπαρκτος
32 α 32α Ανύπαρκτος
32 β 32β Ανύπαρκτος
32 γ 32γ Ανύπαρκτος
33 - 33-
34 - 34- Μέτριος
35 - 35- Μέτριος
36 - 36- Μέτριος
37 - 37- Μέτριος
38 - 38- Μέτριος
39 - 39- Μέτριος
40 - 40-
41 - 41-
42 - 42-
43 - 43-
44 - 44- Μέτριος
45 - 45- Αρκετός
46 - 46- Μέτριος
47 - 47- Αρκετός
48 - 48- Πλούσιος
49 - 49- Πλούσιος
50 - 50- Πλούσιος
51 - 51- Πλούσιος
52 - 52- Ανύπαρκτος
53 - 53- Μέτριος
54 α 54α Μέτριος
54 β 54β Μέτριος
54 γ 54γ Μέτριος
54 δ 54δ Μέτριος
54 ε 54ε
55 α 55α Μέτριος
55 β 55β
55 γ 55γ
56 - 56- Μέτριος
57 - 57- Μέτριος
58 - 58- Ανύπαρκτος
59 - 59- Ανύπαρκτος
60 - 60- Ανύπαρκτος
61 α 61α
61 β 61β
62 α 62α
62 β 62β Ανύπαρκτος
62 γ 62γ
63 α 63α Ανύπαρκτος
63 β 63β Ανύπαρκτος
63 γ 63γ
64 α 64α Ανύπαρκτος
64 β 64β Ανύπαρκτος
64 γ 64γ Μέτριος
64 δ 64δ Μέτριος
65 α 65α Μέτριος
65 β 65β Μέτριος
66 - 66- Μέτριος
67 - 67-
68 - 68-
69 - 69- Μέτριος
70 - 70-
71 α 71α Ανύπαρκτος
71 β 71β
72 - 72- Ανύπαρκτος
73 - 73- Πλούσιος
74 α 74α Αρκετός
74 β 74β Αρκετός
74 γ 74γ Πλούσιος
74 δ 74δ Αρκετός
74 ε 74ε Πλούσιος
75 - 75- Πλούσιος
76 α 76α Μέτριος
76 β 76β Πλούσιος
76 γ 76γ Μέτριος
76 δ 76δ Πλούσιος
76 ε 76ε Πλούσιος
76 στ 76στ Πλούσιος
76 ζ 76ζ Μέτριος
77 α 77α Πλούσιος
77 β 77β Πλούσιος
77 γ 77γ Πλούσιος
78 - 78- Πλούσιος
79 α 79α Πλούσιος
79 β 79β Ανύπαρκτος
80 α 80α Ανύπαρκτος
80 β 80β Ανύπαρκτος
81 α 81α Ανύπαρκτος
81 β 81β Ανύπαρκτος
82 - 82- Ανύπαρκτος
83 - 83- Ανύπαρκτος
84 α 84α
84 β 84β
85 α 85α Ανύπαρκτος
85 β 85β Ανύπαρκτος
86 α 86α Πλούσιος
86 β 86β Μέτριος
87 α 87α Πλούσιος
87 β 87β Αρκετός
87 γ 87γ Αρκετός
87 δ 87δ Πλούσιος
87 ε 87ε Πλούσιος
88 α 88α Πλούσιος
88 β 88β Πλούσιος
88 γ 88γ Αρκετός
88 δ 88δ Πλούσιος
88 ε 88ε Μέτριος
89 α 89α Αρκετός
89 β 89β Αρκετός
89 γ 89γ Πλούσιος
89 δ 89δ Πλούσιος
89 ε 89ε
90 α 90α Μέτριος
90 β 90β Αρκετός
90 γ 90γ Μέτριος
90 δ 90δ Αρκετός
90 ε 90ε Μέτριος
90 στ 90στ
91 α 91α
91 β 91β
91 γ 91γ Ανύπαρκτος
91 δ 91δ Ανύπαρκτος
92 α 92α Ανύπαρκτος
92 β 92β Ανύπαρκτος
92 γ 92γ
93 α 93α
93 β 93β
93 γ 93γ
93 δ 93δ
93 ε 93ε
94 α 94α
94 β 94β
94 γ 94γ
94 δ 94δ Μέτριος
94 ε 94ε Αρκετός
95 α 95α Μέτριος
95 β 95β
95 γ 95γ
95 δ 95δ
96 α 96α
96 β 96β
96 γ 96γ Μέτριος
96 δ 96δ
96 ε 96ε
96 στ 96στ
96 ζ 96ζ Μέτριος
97 α 97α
97 β 97β
97 γ 97γ
97 δ 97δ Μέτριος
97 ε 97ε
97 στ 97στ
98 α 98α Μέτριος
98 β 98β Μέτριος
98 γ 98γ
99 α 99α Μέτριος
99 β 99β Μέτριος
99 γ 99γ Ανύπαρκτος
99 δ 99δ
100 α 100α
100 β 100β Μέτριος
100 γ 100γ Μέτριος
100 δ 100δ Μέτριος
101 α 101α Μέτριος
101 β 101β
101 γ 101γ
101 δ 101δ Αρκετός

Συχνότητα εμφάνισης ξηροτάπητα

Ξηροτάπητας Πλήθος συστάδων όπου εμφανίζεται Ποσοστό συστάδων όπου εμφανίζεται (%)
Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247) Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247)
Αρκετός 34 34 13.77% 13.77%
Πλούσιος 41 41 16.60% 16.60%
Μέτριος 61 61 24.70% 24.70%
Ανύπαρκτος 46 46 18.62% 18.62%

Συχνότητα εμφάνισης ξηροτάπητα

Top