Συνθήκες Φυσικής Αναγέννησης

Επιλογή όλων Αποεπιλογή όλων Εφαρμογή φίλτρου
Κρατώντας πατημένο κάποιο ckeckbox για μισό δευτερόλεπτο, επιλέγονται ή αποεπιλέγονται όλες οι συστάδες του τμήματος.

Πίνακας συνθηκων φυσικών αναγενήσσεων ανά τμήμα - συστάδα

Ταυτότητα Συνθήκες φυσικής αναγέννησης
Τμήμα Συστάδα Τμήμα - συστάδα
1 α Πολύ καλή
1 β Πολύ καλή
1 γ Πολύ καλή
1 δ Καλή
1 ε Πολύ καλή
1 στ 1στ Πολύ καλή
1 ζ Πολύ καλή
2 α Πολύ καλή
2 β Μέτρια
2 γ Ανύπαρκτη
2 δ Μέτρια
2 ε Καλή
3 α Πολύ καλή
3 β Πολύ καλή
3 γ Πολύ καλή
3 δ Πολύ καλή
3 ε Πολύ καλή
3 στ 3στ Μέτρια
3 ζ Πολύ καλή
3 η Καλή
3 θ Καλή
3 ι Καλή
3 ια 3ια Ανύπαρκτη
4 - 4- Καλή
5 - 5- Πολύ καλή
6 α Μέτρια
6 β Πολύ καλή
6 γ Πολύ καλή
6 δ Πολύ καλή
6 ε Πολύ καλή
6 στ 6στ Πολύ καλή
6 ζ Πολύ καλή
7 - 7- Ελάχιστη
8 α Πολύ καλή
8 β Πολύ καλή
8 γ Μέτρια
9 α Μέτρια
9 β Καλή
9 γ Μέτρια
9 δ Πολύ καλή
9 ε Πολύ καλή
10 α 10α Πολύ καλή
10 β 10β Πολύ καλή
10 γ 10γ Καλή
10 δ 10δ Πολύ καλή
11 α 11α Ελάχιστη
11 β 11β Ελάχιστη
11 γ 11γ Ελάχιστη
11 δ 11δ Ελάχιστη
12 - 12- Καλή
13 - 13- Μέτρια
14 - 14- Καλή
15 - 15- Καλή
16 - 16- Καλή
17 - 17- Ελάχιστη
18 - 18- Μέτρια
19 - 19- Καλή
20 - 20- Μέτρια
21 - 21- Καλή
22 - 22- Μέτρια
23 - 23- Μέτρια
24 - 24- Μέτρια
25 α 25α Μέτρια
25 β 25β Καλή
25 γ 25γ Καλή
25 δ 25δ Ελάχιστη
26 - 26- Μέτρια
27 α 27α Μέτρια
27 β 27β Ελάχιστη
27 γ 27γ Ελάχιστη
27 δ 27δ Ελάχιστη
27 ε 27ε Ελάχιστη
27 στ 27στ Μέτρια
28 - 28- Μέτρια
29 α 29α Μέτρια
29 β 29β Μέτρια
29 γ 29γ Μέτρια
29 δ 29δ Μέτρια
29 ε 29ε Καλή
29 στ 29στ Μέτρια
30 α 30α Καλή
30 β 30β Καλή
30 γ 30γ Καλή
30 δ 30δ Καλή
30 ε 30ε Καλή
31 - 31- Ελάχιστη
32 α 32α Ελάχιστη
32 β 32β Ελάχιστη
32 γ 32γ Ελάχιστη
33 - 33- Μέτρια
34 - 34- Καλή
35 - 35- Μέτρια
36 - 36- Μέτρια
37 - 37- Μέτρια
38 - 38- Μέτρια
39 - 39- Μέτρια
40 - 40- Μέτρια
41 - 41- Ελάχιστη
42 - 42- Μέτρια
43 - 43- Μέτρια
44 - 44- Μέτρια
45 - 45- Καλή
46 - 46- Καλή
47 - 47- Καλή
48 - 48- Καλή
49 - 49- Καλή
50 - 50- Καλή
51 - 51- Καλή
52 - 52- Μέτρια
53 - 53- Καλή
54 α 54α Καλή
54 β 54β Καλή
54 γ 54γ Καλή
54 δ 54δ Καλή
54 ε 54ε Καλή
55 α 55α Καλή
55 β 55β Καλή
55 γ 55γ Καλή
56 - 56- Καλή
57 - 57- Ελάχιστη
58 - 58- Ελάχιστη
59 - 59- Ελάχιστη
60 - 60- Ελάχιστη
61 α 61α Μέτρια
61 β 61β Μέτρια
62 α 62α Μέτρια
62 β 62β Ελάχιστη
62 γ 62γ Ελάχιστη
63 α 63α Μέτρια
63 β 63β Ελάχιστη
63 γ 63γ Ελάχιστη
64 α 64α Ανύπαρκτη
64 β 64β Ελάχιστη
64 γ 64γ Μέτρια
64 δ 64δ Μέτρια
65 α 65α Μέτρια
65 β 65β Μέτρια
66 - 66- Μέτρια
67 - 67- Ανύπαρκτη
68 - 68- Ανύπαρκτη
69 - 69- Μέτρια
70 - 70- Ελάχιστη
71 α 71α Ανύπαρκτη
71 β 71β Ελάχιστη
72 - 72- Ανύπαρκτη
73 - 73- Πολύ καλή
74 α 74α Καλή
74 β 74β Καλή
74 γ 74γ Καλή
74 δ 74δ Καλή
74 ε 74ε Καλή
75 - 75- Πολύ καλή
76 α 76α Μέτρια
76 β 76β Καλή
76 γ 76γ Καλή
76 δ 76δ Μέτρια
76 ε 76ε Πολύ καλή
76 στ 76στ Καλή
76 ζ 76ζ Μέτρια
77 α 77α Πολύ καλή
77 β 77β Πολύ καλή
77 γ 77γ Πολύ καλή
78 - 78- Πολύ καλή
79 α 79α Μέτρια
79 β 79β Ελάχιστη
80 α 80α Ελάχιστη
80 β 80β Ανύπαρκτη
81 α 81α Ανύπαρκτη
81 β 81β Ανύπαρκτη
82 - 82- Ελάχιστη
83 - 83- Ανύπαρκτη
84 α 84α Ελάχιστη
84 β 84β Ελάχιστη
85 α 85α Ελάχιστη
85 β 85β Ελάχιστη
86 α 86α Μέτρια
86 β 86β Ελάχιστη
87 α 87α Πολύ καλή
87 β 87β Μέτρια
87 γ 87γ Πολύ καλή
87 δ 87δ Πολύ καλή
87 ε 87ε Καλή
88 α 88α Πολύ καλή
88 β 88β Πολύ καλή
88 γ 88γ Πολύ καλή
88 δ 88δ Πολύ καλή
88 ε 88ε Πολύ καλή
89 α 89α Καλή
89 β 89β Καλή
89 γ 89γ Πολύ καλή
89 δ 89δ Πολύ καλή
89 ε 89ε Μέτρια
90 α 90α Καλή
90 β 90β Καλή
90 γ 90γ Καλή
90 δ 90δ Πολύ καλή
90 ε 90ε Καλή
90 στ 90στ Μέτρια
91 α 91α Μέτρια
91 β 91β Ανύπαρκτη
91 γ 91γ Ανύπαρκτη
91 δ 91δ Ανύπαρκτη
92 α 92α Ελάχιστη
92 β 92β Ελάχιστη
92 γ 92γ Ελάχιστη
93 α 93α Μέτρια
93 β 93β Μέτρια
93 γ 93γ Μέτρια
93 δ 93δ Ελάχιστη
93 ε 93ε Ελάχιστη
94 α 94α Μέτρια
94 β 94β Μέτρια
94 γ 94γ Ανύπαρκτη
94 δ 94δ Καλή
94 ε 94ε Μέτρια
95 α 95α Ελάχιστη
95 β 95β Ελάχιστη
95 γ 95γ Ελάχιστη
95 δ 95δ Ελάχιστη
96 α 96α Ελάχιστη
96 β 96β Μέτρια
96 γ 96γ Μέτρια
96 δ 96δ Μέτρια
96 ε 96ε Μέτρια
96 στ 96στ Ανύπαρκτη
96 ζ 96ζ Μέτρια
97 α 97α Μέτρια
97 β 97β Μέτρια
97 γ 97γ Μέτρια
97 δ 97δ Μέτρια
97 ε 97ε Μέτρια
97 στ 97στ Μέτρια
98 α 98α Μέτρια
98 β 98β Μέτρια
98 γ 98γ Μέτρια
99 α 99α Μέτρια
99 β 99β Πολύ καλή
99 γ 99γ Ελάχιστη
99 δ 99δ Ελάχιστη
100 α 100α Μέτρια
100 β 100β Μέτρια
100 γ 100γ Μέτρια
100 δ 100δ Μέτρια
101 α 101α Πολύ καλή
101 β 101β Καλή
101 γ 101γ Μέτρια
101 δ 101δ Μέτρια

Συχνότητα εμφάνισης φυσικής αναγέννησης

Συνθήκες Φυσικής Αναγέννησης Πλήθος συστάδων όπου εμφανίζεται Ποσοστό συστάδων όπου εμφανίζεται (%)
Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247) Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247)
Καλές 71 71 28.74% 28.74%
Πολύ καλές 25 25 10.12% 10.12%
Μέτριες 79 79 31.98% 31.98%
Κακές 57 57 23.08% 23.08%
Άριστες 3 3 1.21% 1.21%

Συχνότητα εμφάνισης φυσικής αναγέννησης

Top