Διαχειριστική μορφή

Επιλογή όλων Αποεπιλογή όλων Εφαρμογή φίλτρου
Κρατώντας πατημένο κάποιο ckeckbox για μισό δευτερόλεπτο, επιλέγονται ή αποεπιλέγονται όλες οι συστάδες του τμήματος.

Πίνακας διαχειριστικών κλίσεων ανά τμήμα - συστάδα

Ταυτότητα Διαχειριστική μορφή
Τμήμα Συστάδα Τμήμα - συστάδα
1 α Πρεμνοφυής
1 β Διφυής
1 γ Πρεμνοφυής
1 δ Πρεμνοφυής
1 ε Διφυής
1 στ 1στ Διφυής
1 ζ Πρεμνοφυής
2 α Πρεμνοφυής
2 β Πρεμνοφυής
2 γ Πρεμνοφυής
2 δ Πρεμνοφυής
2 ε Διφυής
3 α Σπερμοφυής
3 β Πρεμνοφυής
3 γ Πρεμνοφυής
3 δ Πρεμνοφυής
3 ε Πρεμνοφυής
3 στ 3στ Διφυής
3 ζ Σπερμοφυής
3 η Σπερμοφυής
3 θ Σπερμοφυής
3 ι Σπερμοφυής
3 ια 3ια Πρεμνοφυής
4 - 4- Πρεμνοφυής
5 - 5- Πρεμνοφυής
6 α Πρεμνοφυής
6 β Πρεμνοφυής
6 γ Πρεμνοφυής
6 δ Πρεμνοφυής
6 ε Πρεμνοφυής
6 στ 6στ Πρεμνοφυής
6 ζ Πρεμνοφυής
7 - 7- Πρεμνοφυής
8 α Διφυής
8 β Πρεμνοφυής
8 γ Πρεμνοφυής
9 α Πρεμνοφυής
9 β Πρεμνοφυής
9 γ Πρεμνοφυής
9 δ Διφυής
9 ε Διφυής
10 α 10α Διφυής
10 β 10β Διφυής
10 γ 10γ Διφυής
10 δ 10δ Πρεμνοφυής
11 α 11α Πρεμνοφυής
11 β 11β Πρεμνοφυής
11 γ 11γ Πρεμνοφυής
11 δ 11δ Πρεμνοφυής
12 - 12- Πρεμνοφυής
13 - 13- Πρεμνοφυής
14 - 14- Σπερμοφυής
15 - 15- Σπερμοφυής
16 - 16- Σπερμοφυής
17 - 17- Πρεμνοφυής
18 - 18- Πρεμνοφυής
19 - 19- Πρεμνοφυής
20 - 20- Πρεμνοφυής
21 - 21- Πρεμνοφυής
22 - 22- Πρεμνοφυής
23 - 23- Πρεμνοφυής
24 - 24- Πρεμνοφυής
25 α 25α Πρεμνοφυής
25 β 25β Πρεμνοφυής
25 γ 25γ Πρεμνοφυής
25 δ 25δ Πρεμνοφυής
26 - 26- Πρεμνοφυής
27 α 27α Πρεμνοφυής
27 β 27β Σπερμοφυής
27 γ 27γ Σπερμοφυής
27 δ 27δ Σπερμοφυής
27 ε 27ε Σπερμοφυής
27 στ 27στ Σπερμοφυής
28 - 28- Σπερμοφυής
29 α 29α Σπερμοφυής
29 β 29β Σπερμοφυής
29 γ 29γ Σπερμοφυής
29 δ 29δ Σπερμοφυής
29 ε 29ε Σπερμοφυής
29 στ 29στ Σπερμοφυής
30 α 30α Σπερμοφυής
30 β 30β Διφυής
30 γ 30γ Διφυής
30 δ 30δ Διφυής
30 ε 30ε Σπερμοφυής
31 - 31- Πρεμνοφυής
32 α 32α Σπερμοφυής
32 β 32β Σπερμοφυής
32 γ 32γ Σπερμοφυής
33 - 33- Πρεμνοφυής
34 - 34- Πρεμνοφυής
35 - 35- Πρεμνοφυής
36 - 36- Πρεμνοφυής
37 - 37- Πρεμνοφυής
38 - 38- Πρεμνοφυής
39 - 39- Πρεμνοφυής
40 - 40- Πρεμνοφυής
41 - 41- Πρεμνοφυής
42 - 42- Πρεμνοφυής
43 - 43- Πρεμνοφυής
44 - 44- Πρεμνοφυής
45 - 45- Πρεμνοφυής
46 - 46- Πρεμνοφυής
47 - 47- Πρεμνοφυής
48 - 48- Πρεμνοφυής
49 - 49- Πρεμνοφυής
50 - 50- Πρεμνοφυής
51 - 51- Σπερμοφυής
52 - 52- Πρεμνοφυής
53 - 53- Πρεμνοφυής
54 α 54α Σπερμοφυής
54 β 54β Σπερμοφυής
54 γ 54γ Πρεμνοφυής
54 δ 54δ Πρεμνοφυής
54 ε 54ε Πρεμνοφυής
55 α 55α Διφυής
55 β 55β Πρεμνοφυής
55 γ 55γ Πρεμνοφυής
56 - 56- Σπερμοφυής
57 - 57- Σπερμοφυής
58 - 58- Σπερμοφυής
59 - 59- Σπερμοφυής
60 - 60- Σπερμοφυής
61 α 61α Πρεμνοφυής
61 β 61β Πρεμνοφυής
62 α 62α Πρεμνοφυής
62 β 62β Πρεμνοφυής
62 γ 62γ Σπερμοφυής
63 α 63α Πρεμνοφυής
63 β 63β Σπερμοφυής
63 γ 63γ Σπερμοφυής
64 α 64α Πρεμνοφυής
64 β 64β Πρεμνοφυής
64 γ 64γ Πρεμνοφυής
64 δ 64δ Πρεμνοφυής
65 α 65α Πρεμνοφυής
65 β 65β Πρεμνοφυής
66 - 66- Πρεμνοφυής
67 - 67- Πρεμνοφυής
68 - 68- Πρεμνοφυής
69 - 69- Σπερμοφυής
70 - 70- Διφυής
71 α 71α Πρεμνοφυής
71 β 71β Πρεμνοφυής
72 - 72- Πρεμνοφυής
73 - 73- Διφυής
74 α 74α Πρεμνοφυής
74 β 74β Διφυής
74 γ 74γ Διφυής
74 δ 74δ Διφυής
74 ε 74ε Διφυής
75 - 75- Διφυής
76 α 76α Πρεμνοφυής
76 β 76β Διφυής
76 γ 76γ Σπερμοφυής
76 δ 76δ Σπερμοφυής
76 ε 76ε Διφυής
76 στ 76στ Διφυής
76 ζ 76ζ Πρεμνοφυής
77 α 77α Διφυής
77 β 77β Διφυής
77 γ 77γ Διφυής
78 - 78- Διφυής
79 α 79α Πρεμνοφυής
79 β 79β Πρεμνοφυής
80 α 80α Πρεμνοφυής
80 β 80β Πρεμνοφυής
81 α 81α Πρεμνοφυής
81 β 81β Πρεμνοφυής
82 - 82- Πρεμνοφυής
83 - 83- Πρεμνοφυής
84 α 84α Σπερμοφυής
84 β 84β Πρεμνοφυής
85 α 85α Πρεμνοφυής
85 β 85β Πρεμνοφυής
86 α 86α Πρεμνοφυής
86 β 86β Πρεμνοφυής
87 α 87α Διφυής
87 β 87β Διφυής
87 γ 87γ Διφυής
87 δ 87δ Διφυής
87 ε 87ε Πρεμνοφυής
88 α 88α Σπερμοφυής
88 β 88β Διφυής
88 γ 88γ Διφυής
88 δ 88δ Διφυής
88 ε 88ε Διφυής
89 α 89α Διφυής
89 β 89β Διφυής
89 γ 89γ Διφυής
89 δ 89δ Διφυής
89 ε 89ε Διφυής
90 α 90α Διφυής
90 β 90β Διφυής
90 γ 90γ Διφυής
90 δ 90δ Διφυής
90 ε 90ε Διφυής
90 στ 90στ Πρεμνοφυής
91 α 91α Πρεμνοφυής
91 β 91β Πρεμνοφυής
91 γ 91γ Πρεμνοφυής
91 δ 91δ Πρεμνοφυής
92 α 92α Πρεμνοφυής
92 β 92β Πρεμνοφυής
92 γ 92γ Πρεμνοφυής
93 α 93α Σπερμοφυής
93 β 93β Πρεμνοφυής
93 γ 93γ Πρεμνοφυής
93 δ 93δ Πρεμνοφυής
93 ε 93ε Πρεμνοφυής
94 α 94α Διφυής
94 β 94β Πρεμνοφυής
94 γ 94γ Πρεμνοφυής
94 δ 94δ Διφυής
94 ε 94ε Διφυής
95 α 95α Σπερμοφυής
95 β 95β Πρεμνοφυής
95 γ 95γ Πρεμνοφυής
95 δ 95δ Πρεμνοφυής
96 α 96α Πρεμνοφυής
96 β 96β Διφυής
96 γ 96γ Διφυής
96 δ 96δ Πρεμνοφυής
96 ε 96ε Πρεμνοφυής
96 στ 96στ Πρεμνοφυής
96 ζ 96ζ Διφυής
97 α 97α Διφυής
97 β 97β Πρεμνοφυής
97 γ 97γ Διφυής
97 δ 97δ Διφυής
97 ε 97ε Διφυής
97 στ 97στ Διφυής
98 α 98α Διφυής
98 β 98β Διφυής
98 γ 98γ Διφυής
99 α 99α Διφυής
99 β 99β Διφυής
99 γ 99γ Διφυής
99 δ 99δ Διφυής
100 α 100α Διφυής
100 β 100β Διφυής
100 γ 100γ Διφυής
100 δ 100δ Διφυής
101 α 101α Διφυής
101 β 101β Διφυής
101 γ 101γ Διφυής
101 δ 101δ Διφυής

Συχνότητα εμφάνισης διαχειριστικής μορφής

Διαχειριστική μορφή Πλήθος συστάδων όπου εμφανίζεται Ποσοστό συστάδων όπου εμφανίζεται (%)
Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247) Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247)
Πρεμνοφυής 130 130 52.63% 52.63%
Διφυής 72 72 29.15% 29.15%
Σπερμοφυής 42 42 17.00% 17.00%

Συχνότητα εμφάνισης διαχειριστικής μορφής

Top