Δασοπονικά είδη

Επιλογή όλων Αποεπιλογή όλων Εφαρμογή φίλτρου
Κρατώντας πατημένο κάποιο ckeckbox για μισό δευτερόλεπτο, επιλέγονται ή αποεπιλέγονται όλες οι συστάδες του τμήματος.

Πίνακας δασοπονικών ειδών ανά τμήμα - συστάδα

Ταυτότητα Δασοπονικά είδη
Τμήμα Συστάδα Τμήμα - συστάδα
1 α Δρυς
1 β Δρυς
1 γ Δρυς
1 δ Δρυς
1 ε Δρυς
1 στ 1στ Δρυς
1 ζ Δρυς
2 α Δρυς
2 β Δρυς
2 γ Δρυς
2 δ Δρυς
2 ε Δρυς
3 α Δρυς Πεύκη
3 β Δρυς
3 γ Δρυς
3 δ Δρυς
3 ε Δρυς Πεύκη
3 στ 3στ Δρυς
3 ζ Δρυς Πεύκη
3 η Δρυς Πεύκη
3 θ Δρυς Πεύκη
3 ι Δρυς Πεύκη
3 ια 3ια Δρυς
4 - 4- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
5 - 5- Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
6 α Διαφ. Πλατύφυλλα
6 β Διαφ. Πλατύφυλλα
6 γ Δρυς Διαφ. Πλατύφυλλα
6 δ Δρυς Διαφ. Πλατύφυλλα
6 ε Δρυς Διαφ. Πλατύφυλλα
6 στ 6στ Δρυς Διαφ. Πλατύφυλλα
6 ζ Δρυς Διαφ. Πλατύφυλλα
7 - 7- Διαφ. Πλατύφυλλα
8 α Δρυς
8 β Δρυς
8 γ Δρυς
9 α Δρυς
9 β Δρυς
9 γ Δρυς
9 δ Δρυς
9 ε Δρυς
10 α 10α Δρυς
10 β 10β Δρυς
10 γ 10γ Δρυς Οξυά
10 δ 10δ Δρυς
11 α 11α Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
11 β 11β Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
11 γ 11γ Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
11 δ 11δ Δρυς
12 - 12- Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
13 - 13- Διαφ. Πλατύφυλλα
14 - 14- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
15 - 15- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
16 - 16- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
17 - 17- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
18 - 18- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
19 - 19- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
20 - 20- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
21 - 21- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
22 - 22- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
23 - 23- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
24 - 24- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
25 α 25α Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
25 β 25β Δρυς Οξυά
25 γ 25γ Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
25 δ 25δ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
26 - 26- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
27 α 27α Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
27 β 27β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
27 γ 27γ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
27 δ 27δ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
27 ε 27ε Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
27 στ 27στ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
28 - 28- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Πεύκη
29 α 29α Δρυς Πεύκη
29 β 29β Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
29 γ 29γ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
29 δ 29δ Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
29 ε 29ε Δρυς Πεύκη
29 στ 29στ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
30 α 30α Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
30 β 30β Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
30 γ 30γ Δρυς Οξυά
30 δ 30δ Δρυς Οξυά
30 ε 30ε Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
31 - 31- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
32 α 32α Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
32 β 32β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
32 γ 32γ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
33 - 33- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
34 - 34- Διαφ. Πλατύφυλλα
35 - 35- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
36 - 36- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
37 - 37- Διαφ. Πλατύφυλλα
38 - 38- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
39 - 39- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
40 - 40- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
41 - 41- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
42 - 42- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
43 - 43- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
44 - 44- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
45 - 45- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
46 - 46- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
47 - 47- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
48 - 48- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
49 - 49- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
50 - 50- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
51 - 51- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Πεύκη
52 - 52- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
53 - 53- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
54 α 54α Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Οξυά
54 β 54β Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Οξυά
54 γ 54γ Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Οξυά
54 δ 54δ Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Οξυά
54 ε 54ε Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
55 α 55α Δρυς Οξυά
55 β 55β Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
55 γ 55γ Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
56 - 56- Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Οξυά
57 - 57- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
58 - 58- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
59 - 59- Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
60 - 60- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα Πεύκη
61 α 61α Δρυς Διαφ. Πλατύφυλλα
61 β 61β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
62 α 62α Δρυς Διαφ. Πλατύφυλλα
62 β 62β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
62 γ 62γ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
63 α 63α Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
63 β 63β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
63 γ 63γ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
64 α 64α Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
64 β 64β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
64 γ 64γ Διαφ. Πλατύφυλλα
64 δ 64δ Διαφ. Πλατύφυλλα
65 α 65α Δρυς Οξυά
65 β 65β Δρυς Οξυά
66 - 66- Δρυς Διαφ. Πλατύφυλλα Οξυά
67 - 67- Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Οξυά
68 - 68- Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Οξυά
69 - 69- Οξυά Πεύκη
70 - 70- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
71 α 71α Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
71 β 71β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
72 - 72- Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
73 - 73- Οξυά
74 α 74α Δρυς Οξυά
74 β 74β Δρυς Οξυά
74 γ 74γ Οξυά
74 δ 74δ Δρυς Οξυά
74 ε 74ε Οξυά
75 - 75- Οξυά
76 α 76α Δρυς Οξυά
76 β 76β Οξυά
76 γ 76γ Δρυς Οξυά
76 δ 76δ Δρυς Οξυά
76 ε 76ε Οξυά
76 στ 76στ Οξυά
76 ζ 76ζ Οξυά
77 α 77α Οξυά
77 β 77β Οξυά
77 γ 77γ Οξυά
78 - 78- Δρυς Οξυά
79 α 79α Δρυς Οξυά
79 β 79β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
80 α 80α Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Διαφ. Πλατύφυλλα
80 β 80β Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
81 α 81α Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
81 β 81β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
82 - 82- Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
83 - 83- Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
84 α 84α Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Οξυά
84 β 84β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
85 α 85α Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
85 β 85β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Πεύκη
86 α 86α Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Οξυά
86 β 86β Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
87 α 87α Δρυς Οξυά
87 β 87β Δρυς Οξυά
87 γ 87γ Δρυς Οξυά
87 δ 87δ Δρυς Οξυά
87 ε 87ε Δρυς Οξυά
88 α 88α Δρυς Οξυά
88 β 88β Δρυς Οξυά
88 γ 88γ Δρυς Οξυά
88 δ 88δ Οξυά
88 ε 88ε Δρυς Οξυά
89 α 89α Οξυά
89 β 89β Οξυά
89 γ 89γ Οξυά
89 δ 89δ Οξυά
89 ε 89ε Οξυά
90 α 90α Δρυς Οξυά
90 β 90β Δρυς Οξυά
90 γ 90γ Δρυς Οξυά
90 δ 90δ Δρυς
90 ε 90ε Δρυς Οξυά
90 στ 90στ Δρυς Οξυά
91 α 91α Δρυς Οξυά
91 β 91β Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
91 γ 91γ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
91 δ 91δ Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
92 α 92α Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
92 β 92β Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
92 γ 92γ Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
93 α 93α Δρυς
93 β 93β Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα Οξυά
93 γ 93γ Δρυς
93 δ 93δ Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
93 ε 93ε Δρυς Αείφυλλα Πλλατύφυλλα
94 α 94α Δρυς
94 β 94β Δρυς
94 γ 94γ Δρυς
94 δ 94δ Δρυς
94 ε 94ε Δρυς
95 α 95α Δρυς Οξυά
95 β 95β Δρυς
95 γ 95γ Δρυς
95 δ 95δ Δρυς
96 α 96α Δρυς
96 β 96β Δρυς
96 γ 96γ Δρυς
96 δ 96δ Δρυς
96 ε 96ε Δρυς
96 στ 96στ Δρυς
96 ζ 96ζ Δρυς
97 α 97α Δρυς
97 β 97β Δρυς
97 γ 97γ Δρυς
97 δ 97δ Δρυς
97 ε 97ε Δρυς
97 στ 97στ Δρυς
98 α 98α Δρυς
98 β 98β Δρυς
98 γ 98γ Δρυς
99 α 99α Δρυς
99 β 99β Δρυς
99 γ 99γ Δρυς
99 δ 99δ Δρυς
100 α 100α Δρυς
100 β 100β Δρυς
100 γ 100γ Δρυς
100 δ 100δ Δρυς
101 α 101α Δρυς
101 β 101β Δρυς
101 γ 101γ Δρυς
101 δ 101δ Δρυς

Πίνακας συχνότητας εμφάνισης δασοπονικών ειδών

Δασοπονικά είδη Πλήθος συστάδων όπου εμφανίζεται Ποσοστό συστάδων όπου εμφανίζεται (%)
Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247) Επιλεγμένων (247) Συνολικών (247)
Δρυς 147 147 59.51% 59.51%
Πεύκη 31 31 12.55% 12.55%
Αείφυλλα Πλλατύφυλλα 104 104 42.11% 42.11%
Διαφ. Πλατύφυλλα 60 60 24.29% 24.29%
Οξυά 70 70 28.34% 28.34%

Συχνότητα εμφάνισης δασοπονικών ειδών

Top